image
Cymdeithas Cludiant Cymunedol | Community Transport Association

Mae Cymdeithas Cludiant Cymru yn elusen genedlaethol ac yn cynrychioli a chefnogi darparwyr cludiant cymunedol: Mae miloedd o elusenau lleol a grwpiau cymunedol ar draws y DU sydd oll yn darpari gwasanaethau cludiant sy’n ateb amcan gymdeithasol a llesianl cymunedol.

Mwy o Wybodaeth →
image
Menter Iaith Merthyr

Hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg ar lefel gymunedol

Mwy o Wybodaeth →
image
Method4

We love using technology to do amazing things. We’re here to make sense of complexity, to create brilliant, well designed solutions that make things easier, and to provide all the support we can.

Mwy o Wybodaeth →
image
Excell Supply

Darparwr Blaenllow o Weithwyr Addysg Ar Draws Gogledd Cymru, Caer a Glannau'r Cilgwri

Mwy o Wybodaeth →
image
Cymru Masnach Deg | Fair Trade Wales

Mudiad cenedlaethol yw Cymru Masnach Deg ar gyfer addysg Masnach Deg, polisïau, caffaeliad, cefnogaeth ac ymgyrchoedd yng Nghymru, gwlad Masnach Deg cyntaf y byd.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynnal Cymru | Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for Sustainable Development in Wales.

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol Bangor | Bangor University

Mae Prifysgol Bangor yn hen sefydliad a ddathlodd ei chanmlwyddiant a chwarter yn 2009 ac mae ganddi enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei haddysg a’i hymchwil.

Mwy o Wybodaeth →
image
Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru | NWFRS

Cyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau Awdurdod Tân yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r rheoliadau priodol

Mwy o Wybodaeth →
image
Galeri Caernarfon

Mae Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon Cyf gynt) yn fenter gymunedol ddi-elw sy'n gweithredu fel Ymddiriedolaeth Datblygu.

Mwy o Wybodaeth →
image
Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Mwy o Wybodaeth →
image
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Prifysgol De Cymru | University of South Wales

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn feiddgar, yn annibynnol ac yn cyflawni eich potensial. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai

Mwy o Wybodaeth →
image
Urdd Gobaith Cymru

Ein nod yw sicrhau cyfleoedd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i holl ieuenctid Cymru, gan eu helpu i ddatblygu’n unigolion cyflawn a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas.

Mwy o Wybodaeth →
image
Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl.

Mwy o Wybodaeth →
image
Open University

Fel darparwr dysgu o bell, mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i gyrraedd hyd yn oed yn fwy o bobl a all gael budd o astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mwy o Wybodaeth →
image
Elan Links

Mae gan Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr gweledigaeth glir i “warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol tra’n gwella’n arwyddocaol canlyniadau i bobl a chymunedau yn y tymor hir”.

Mwy o Wybodaeth →
image
Amgueddfa Cymru | National Museum Wales

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Mwy o Wybodaeth →
image
Cyngor Sir Gar | Carmarthenshire County Council

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n darparu gwasanaethau ar draws sir wledig i boblogaeth o ryw 184,000 (Cyfrifiad 2011). Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig, o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol, sy'n cynrychioli 58 Ward Etholiadol. Maent fel arfer yn cwrdd ar ffurf Cyngor bob mis.

Mwy o Wybodaeth →
image
Newydd

Cymdeithas tai elusennol yw Newydd sy’n cynnig bron i 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u gwerthu i bobl lle mae eu hangen fwyaf yng Nghanolbarth a De Cymru. Yn syml, gweledigaeth Newydd yw darparu cymunedau fforddiadwy a chynaliadwy gyda gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Mwy o Wybodaeth →