Gweithwyr Dros Dro

Y Broblem

Efallai eich bod yn ei gweld hi’n anodd i gyflogi Cymry Cymraeg oherwydd nad ydych yn siarad Cymraeg, oherwydd nad ydych yn ‘nabod unrhyw un sy’n siarad Cymraeg neu oherwydd nad ydych yn ‘nabod siaradwyr Cymraeg yn eich proffesiwn

Efallai eich bod yn pryderu am sefyllfa pan fydd y siaradwyr Cymraeg rydych wedi eu cyflogi yn absennol am gyfnod estynedig e.e. Secondiad, Mamolaeth, Gwyliau.

Efalli bydd angen siaradwyr Cymraeg arnoch sy’n arbenigwyr i weithio ar brosiectau, neu i estyn y gweithle am gyfnodau byr o amser, neu angen lenwi swydd ar ei union.

Efallai nad yw eich tîm recriwtio, adran AD neu Reolwyr Llinell yn siarad Cymraeg.

Efallai nad ydych wedi defnyddio asiantaethau eraill ac wedi cael eich siomi.

Y Datrysiad

Mae Swyddle yn cynnig atebion staffio dros dro i sefydliadau sy’n dymuno datblygu, gwella neu sicrhau parhad eu capasiti dwyieithog.  Mae Swyddle wedi ei wreiddio yn y gymuned iaith Gymraeg gyda hanes o lwyddiant, gan weithio’n genedlaethol ar gyfer y sector gyhoeddus, breifat a gwirfoddol.

Gall Swyddle ddarparu siaradwyr Cymraeg ar gyfer swyddi gweithredol (mewnbwn data, derbynfa, canolfan alwadau, ayyb); swyddi sy’n eich cynorthwyo i gyfathrebu (cyfieithu, ymwneud â’r gymuned, marchnata, gwerthu) a swyddi sy’n caniatáu i’ch busnes gwrdd â’r safonau cywir (AD, swyddogion polisi, gwaith achos, cais/tendro).

Pam Swyddle?

Gan fod Swyddle wedi ei wreiddio yn y gymuned siaradwyr Cymraeg ac am fod holl aelodau o’n tîm yn rhugl yn y Gymraeg, gallwn ddarparu tawelwch meddwl fod ymgeiswyr a gyflwynir gan Swyddle yn gymwys ac yn siarad Cymraeg i’r safon gofynnol.

Mae staff Swyddle wedi derbyn geirda ac yn meddu ar DBS.  Mae hwn, yngh?d â’n gwasanaeth 24awr yn rhoi’r sicrwydd i chi fod staff ar gael i ddechrau gwaith cyn gynted a bo’r galw.

Bydd Swyddle yn gwneud eich proses recriwtio yn effeithlon gan sicrhau eich bod yn derbyn y person priodol y tro cyntaf.

Nid yw Swyddle yn codi ffi rhyddhau.  Os ar unrhyw adeg eich bod am gyflogi’r unigolyn yn uniongyrchol, cysylltwch â ni.

Mae hyn oll yn cynnig gwerth am arian arbennig ar gyfer eich anghenion recriwtio iaith Gymraeg dros dro.

Mae Swyddle hefyd wedi ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i’n gweithwyr.

Cysylltu

Os hoffwch ddysgu mwy a threfod ein telerau, cysylltwch ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru