Recrwtio parhaol

Oes angen staff Cymraeg eu hiaith arnoch?

Mae Swyddle yn darparu gwasanaethau recriwtio a busnes dwyieithog arbenigol.  Ein prif nod yw eich galluogi i ennill mantais fasnachol, cyfalaf cymdeithasol a manteisio ar y farchnad ddwyieithog, drwy ddod o hyd i’r staff dwyieithog gorau a darparu ystod eang o adnoddau iaith. Mae Swyddle yn cael ei arwain gan Gymry Cymraeg, gyda chyfuniad o dros 30 mlynedd o brofiad o weithio’n ddwyieithog o fewn meysydd recriwtio a chyfathrebu strategol.

Mae hanes llwyddiannus gyda ni o recriwtio siaradwyr Cymraeg ar ran sefydliadau lleol a chenedlaethol ac gyfer y sector gyhoeddus, preifat a’r trydydd sector er mwyn eu cynorthwyo gyda’u anghenion busnes.  Rydym hefyd sefydlu cytundebau ffurfiol ail haen drwy’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol gyda nifer o ddarparwyr ar y Fframwaith Cenedlaethol.

Gwasanaeth Unigryw

Mae’n bosib cynyddu gallu a gwasanaethau dwyieithog yn gyflym ac mewn modd sy’n gosteffeithiol.  Drwy recriwtio siaradwyr Cymraeg i swyddi sy’n wynebu’r cwsmer a/neu swyddi allweddol eraill, byddwch yn cynyddu eich cynnig i’r cwsmer mewnol ac allanol ac hefyd eich cynnig gwasanaethau.

Mae Swyddle’n cynnig gwasanaeth recriwtio dwyieithog, pwrpasol sy’n caniatau i’ch sefydliad ganfod unigolion sydd yn meddu ar y sgiliau cywir ar gyfer y swydd a’r sgiliau iaith Gymraeg angenrheidiol ar gyfer eich anghenion o ddydd i ddydd.

Fel rhan o’n cynnig, byddwn yn cynnig cyfarfod â chi yn eich sefydliad er mwyn deall eich anghenion yn llawn, eich diwylliant, yr amgylchedd waith, cyd-destun a phwrpas y swydd a’r manyleb person, yn cynnwys gallu iaith.

Byddwn yn ysgrifennu hysbyseb swydd anhysbys, sydd wedi ei wyro i ddenu’r ymgeiswyr cywir.  Byddwn yn mynd ati i rannu manylion y swydd mewn dull creadigol ar sail y disgrifiad swydd a’r gallu iaith.  Byddwn yn gwneud hyn drwy dargedi hysbysebion swydd o fewn ein rhwydwaith ni a fforymau a chymdeithasau addas yn ogystal â’n prif blatfformiau.

Rhwydwaith o Siaradwyr Cymraeg 

Gallwn ddwyn oddi ar gronfa fawr o ymgeiswyr presennol sydd eisioes wedi cael eu hasesu o ran eu gallu iaith Gymraeg. Rydym hefyd yn mynd ati i chwilio CVau ac yn canfod ymgeiswyr yn weithredol drwy ein rhwydweithiau personol a phroffesiynol er mwyn canfod yr ymgeisydd gorau.

Gallwn gynnig cefnogaeth yn ystod y camau dethol, sy’n cynnwys sifftio CVau, cydlynnu cyfweliadau, negodi termau, trefnu geirda a gwiriadau diogelwch a chydynnu adborth i ymgeiswyr.

Ffioedd

Rydym yn cynnig pecyn recriwtio yn seiliedig ar drefniant “dim llwyddiant, dim tâl” ar gomisiwn o 8% o gyflog blynyddol (pro rata).

Am wybodaeth bellach, cysylltwch naill bartner, Dafydd neu Alun ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru