Swydd:
Swyddog y Gymraeg
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
£24,907 - £30,615
Cyfeirnod:
040-AC015-0121W
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad Cau:
31-01-2021

Mae’r swydd yn hanfodol o ran sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn diwallu ei ofynion cyfreithiol statudol o ran Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd deiliad y swydd yn darparu arweiniad strategol, arweinyddiaeth a chyngor arbenigol i holl gyfarwyddiaethau ac adrannau’r Bwrdd Iechyd er mwyn hwyluso a chryfhau’r ddarpariaeth o wasanaethau gofal iechyd dwyieithog i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

 

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Grŵp Strategol y Gymraeg, sy’n cefnogi’r fframwaith strategol ar gyfer cyflwyno Safonau’r Gymraeg ac yn darparu arbenigedd o ran sicrhau bod y gweithlu’n gallu ymateb i heriau’r Strategaeth Dyfodol Clinigol a mentrau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd parhaus.

 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’u cydweithwyr yn y gweithlu a’r Gyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol a Chymunedol, gan gynghori a chefnogi datblygiadau i’r gweithlu ac i wasanaethau, yn arbennig byddant yn chwarae rhan allweddol o ran nodi’r swyddi rheiny y mae’r “Gymraeg yn Hanfodol” iddynt, ac sydd, o ganlyniad yn cynyddu’r buddion o ran gofal i gleifion.

Bydd deiliad y swydd yn adolygu, dadansoddi ac yn cyfrannu at adroddiadau cynnydd i’r Bwrdd Gweithredol, i Gomisiynydd y Gymraeg ac i Uned y Gymraeg Llywodraeth Cymru.

 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n annibynnol ac ar eu liwt eu hunain a byddant yn adrodd i Bennaeth Uned y Gymraeg.

 

Cyfleoedd ar gael i weithio rhan amser, gan rannu swydd / secondiad / yn ystod y tymor yn unig.

 

Lleoliad y swydd: I’w gytuno wrth benodi.

 

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

 

Dyddiad cau: 31/01/2021

 

Non Ellis - Rheolwr yr Uned Iaith Gymraeg

non.ellis@wales.nhs.uk

07894739924