Swydd:
Cydlynydd Cymraeg
Lleoliad:
Pontypool
Cyflog:
£27,845 - £30,469
Cyfeirnod:
SwyddleGCC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Coleg Gwent

Swydd Ddisgrifiad

 

Teitl y Swydd: Cydlynydd Cymraeg

 

Adran: Dwyieithrwydd

 

Lleoliad: Campws Pont-y-pwl

 

Yn adrodd i’r: Rheolwr Dwyieithrwydd

 

Diben y Swydd Cydlynu a chefnogi gweithgareddau Cymraeg a chyflwyno Cymraeg sylfaenol i ddysgwyr Addysg Bellach sy’n astudio cyrsiau galwedigaethol.

 

Prif Gyfrifoldebau

 

 1. Cynllunio a chydlynu gweithgareddau Cymraeg ar gyfer dysgwyr AB ar bob campws.

 

 1. Casglu, dadansoddi a monitro data i adnabod meysydd i'w datblygu ac i fesur effaith cyflwyno'r Gymraeg.

 

 1. Monitro ansawdd y cyflwyniad ac adrodd i'r Rheolwr Dwyieithrwydd ar bob mater yn ymwneud ag ansawdd a hyfforddiant.

 

 1. Darparu gwersi Cymraeg cyd-destunol a diddorol ar gyfer dysgwyr galwedigaethol.

 

 1. Cydlynu a datblygu sesiynau dysgu/gweithgareddau blasu i ysgolion er mwyn cynyddu ymglymiad dysgwyr a chyfranogiad mewn digwyddiadau Cymraeg.

 

 1. Cefnogi’r Rheolwr Dwyieithrwydd i sicrhau bod Safonau’r Gymraeg yn cael eu gweithredu ar bob campws.

 

 1. Gweithio gyda'r Rheolwr Dwyieithrwydd i gefnogi gweithgareddau cyfrwng Cymraeg / dwyieithog ar draws pob campws.

 

 1. Mynychu diwrnodau agored y coleg, cyfarfodydd allanol a chynadleddau fel bo'r angen.

 

 1. Ymgorffori sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg ar draws y Coleg.

 

 1. Dirprwyo i’r Rheolwr Dwyieithog yn ôl yr angen.

 

 1. Gweithio gyda’r adran Cymraeg i Oedolion a meysydd galwedigaethol i gefnogi'r Gymraeg.

 

 1. Datblygu adnoddau dwyieithog; gan gynnwys termau technegol dwyieithog ar gyfer astudiaethau galwedigaethol.


 

Polisïau a Gweithdrefnau

 

 1. Cydymffurfio â’r holl Bolisïau a Gweithdrefnau perthnasol.

 

 1. Cael gwybod am y newidiadau diweddaraf i Bolisïau a Gweithdrefnau a chyflawni’r newidiadau angenrheidiol i systemau gweinyddol.

 

 1. Sicrhau bod pob agwedd ar Gyfarwyddiadau Ariannol y Coleg a Rheolau Sefydlog Ariannol yn cael ei arddel.

 

 1. Hybu gwerthoedd craidd y coleg a’u cynnwys ym mhob agwedd ar y rôl.

 

 1. Cyfrannu at roi cymorth ac arolygu dysgwyr, gan gynnwys cymryd camau gweithredu i sicrhau ymddygiad derbyniol bob amser.

 

 1. Sicrhau bod yr holl weithgareddau’n cydymffurfio â rheoliadau diogelu data cyffredinol.

 

Iechyd a Diogelwch

 

 1. Sicrhau bod arferion gweithio diogel yn cael eu harddel ac y mabwysiedir deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch briodol.

 

 1. Bod yn gyfrifol wrth ddilyn a chadw at Bolisïau a Gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch a Lles.

 

 1. Cysylltu â’r Rheolwr Iechyd a Diogelwch er mwyn gofalu bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei chofnodi’n gywir.