Swydd:
Therapydd
Lleoliad:
Bangor
Cyflog:
£27,900 pro rata
Cyfeirnod:
2368_1569326244
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Action for Children

Therapydd

Lleoliad: Gwynedd

Cyflog: £27,900 pro rata

Oriau: Rhan-amser parhaol 18.5 oriau yr wythnos

Sut rydym yn gweithio:

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud yr hyn sy'n iawn, yr hyn sydd ei angen, a'r hyn sy'n effeithiol i blant yn y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn mae'r tîm yn newid bywydau 370,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mae Prosiect Dychwelyd ac Atal Gwynedd yn wasanaeth newydd i'r ardal, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gwynedd. Nod y prosiect yw cynorthwyo'n cydweithwyr yn yr Adran Gwasanaethau Plant ac Addysg yn eu gwaith gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr sy'n cael anawsterau sy'n effeithio'n negyddol ar eu bywydau trwy gynnig gwasanaethau therapiwtig addas fydd yn helpu i wella eu llesiant emosiynol.

Seilir ein hymagwedd ar hybu iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ifanc, atal problemau o ran eu hiechyd meddwl neu lesiant emosiynol, ac ymyriad cynnar.

Mae'r prosiect yn helpu dod â phobl ifanc sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r sir yn ôl, ac yn cynnig cymorth i blant sydd wedi aros o fewn y sir lle mae risg y bydd y lleoliad yn methu. Bydd y prosiect yn darparu ymyriadau therapiwtig ar gyfer plant a phobl ifanc. Cyflwynir yr ymyriadau hyn yn uniongyrchol i blant a'u teuluoedd trwy weithio mewn partneriaeth â'r tîm gwasanaethau plant.

Sut byddwch yn gwneud gwahaniaeth:

 • Trwy gefnogi teuluoedd i ddod at ei gilydd a dechrau cynllunio er mwyn gwella eu sefyllfa.
 • Trwy fod â sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Trwy fod yn hyblyg i fodloni anghenion y teuluoedd
 • Trwy helpu i weld y darlun mawr

Bydwch yn:

Rhan gynhenid o dîm bach o Gydlynwyr Grŵp Teulu, Ymarferwyr a Therapyddion sy'n darparu gwasanaeth o safon uchel i blant a'u teuluoedd sydd ar ymyl trafodion gofal. Ymwneud â'r teuluoedd a atgyfeirir gan Wasanaethau Plant, gan ymateb i anghenion y plant a'u teuluoedd yn ôl eu hasesiadau mewn modd addas a chyflym i'w galluogi i symud ymlaen mewn modd cadarnhaol. Cadw cofnodion cywir a gwybodaeth fonitro, gan lynu wrth y polisïau a gweithdrefnau Diogelu a chan weithio mewn modd hyblyg, a chadw'n gyfredol â'r holl ddeddfwriaeth ac ymchwil perthnasol.

Rheoli'ch amser yn effeithiol wrth weithio ar eich pen eich hun gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth a chan fynd i'r afael â heriau'r teuluoedd, gan barchu holl bolisïau'r sefydliad o ran Iechyd a Diogelwch. Disgwylir y bydd y sawl a benodir yn cefnogi gwaith cyfryngu a gweithgarwch cymorth ymddygiad.

Oherwydd natur y rôl, rhaid eich bod yn gallu gyrru a rhaid bod gennych gerbyd i'w ddefnyddio.

Bydd angen:

 • Rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg
 • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phlant a theuluoedd.
 • Cymhwyster proffesiynol creiddiol mewn Addysg, Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol neu Seicoleg, a chymhwyster ffurfiol mewn ymagwedd therapiwtig gydnabyddedig, megis Therapi Ymddygiad Gwybyddol neu Ganolbwyntio ar Ddatrysiad.
 • Rhaid i chi allu dangos profiad o ddefnyddio arfer proffesiynol ac o gael canlyniadau cadarnhaol mewn maes sy'n berthnasol i'r swydd, yn unol â'r safonau cenedlaethol.
 • Sgiliau da o ran defnyddio meddalwedd Microsoft, hynny yw Word ac Excel, gan y bydd angen i chi allu ysgrifennu adroddiadau.
 • Profiad o fodloni disgwyliadau o ran prosesau a gweithdrefnau.
 • Y gallu i fonitro a gwerthuso'ch llwyth gwaith eich hun.
 • Y gallu i wneud asesiadau cymhleth o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth.
 • Profiad amlwg o sefydlu perthynas weithio dda gyda phartneriaid perthnasol, asiantaethau eraill, a chyrff allanol.
 • Gwybodaeth am sut i gefnogi unigolion sydd wedi dioddef trawma ac sydd ag anawsterau ymlyniad.
 • Profiad o gefnogi plant sy'n derbyn gofal a'u teuluoedd.
 • Cymhwyster cyfryngu neu gwnsela, neu barodrwydd i gael eich hyfforddi.
 • Profiad perthnasol o ran cynnal cynadleddau grŵp teulu, cyfryngu neu gwnsela.
 • Cynnal perthynas weithio ragorol gyda phartneriaid a sicrhau dwyochredd.
 • Profiad o ymwneud â theuluoedd heriol anodd eu cyrraedd, trwy ddarparu cymorth ymddygiad a seilir ar dystiolaeth.
 • Profiad o reoli trafodaethau cymhleth o gwmpas materion sensitive.
 • Sgiliau datrys problemau naturiol.
 • Y gallu i flaenoriaethu'ch llwyth gwaith eich hun a gweithio o fewn yr amserlen a osodwyd.
 • Profiad o fonitro a gwerthuso.
 • Gwybodaeth am Ddiogelu.
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg i ymateb i ofynion y gwasanaeth.

 

Sut y cewch eich gwobrwyo:

 • Lleiafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata)
 • Trefniadau gweithio hyblyg, gan gynnwys pecyn mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Benthyciad ar gyfer tocyn tymor
 • Cynllun pensiwn y cwmni
 • Gostyngiadau mewn manwerthwyr y stryd fawr.

Ac mae llawer mwy hefyd.

Dyddiad Cau: 30 Hydref 2019