Swydd:
Swyddog Gofal a Theulu
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£21,376 - £24,781 (yn ddibynnol ar brofiad)
Cyfeirnod:
SwyddleGofMen
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, a threfnu a chynnal rhaglen amrywiol o wasanaethau i’r Teulu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Lleoliad: SWYDDFA MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG YR HEN LYFRGELL YR AIS CAERDYDD CF10 1BH

ORIAU GWAITH ARFEROL: 35 awr yr wythnos (llawn amser), 25 diwrnod gwyliau'r flwyddyn

CYFLOG SYLFAENOL a CHYFNOD CYFLOGAETH: Graddfa £21,376 - £24,781 Cytundeb Parhaol

CYFNOD PRAWF: Bydd cyfnod prawf o 3 mis

GWIRIAD DBS: Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei (g)wirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS)

PENSIWN: Bydd cyfle i ymuno â chynllun pensiwn mewnol ar unwaith

DYLETSWYDDAU:

Cynlluniau Gofal Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Cydlynu Cynlluniau Gofal Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol (pob gwyliau ysgol oni bai am y Nadolig). Mae’r rôl yn cynnwys cyfrifoldeb dros reoli holl drefniadau amserlennu, adnoddau (gan gynnwys cyllid) a staffio y Cynlluniau Gofal.

Gwasanaethau Teulu Caerdydd a Bro Morgannwg

Cydlynu a chynnal rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau celfyddydol a hamdden wythnosol a digwyddiadau tymhorol i blant 0-4 oed a’u rhieni/gofalwyr ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg mewn partneriaeth gyda 2 Adran Chwaraeon yr Urdd a llyfrgelloedd y ddwy sir.

Staffio a Pholisïau

Sicrhau fod holl bolisïau Cynlluniau Gofal a Gwasanaethau Teulu y ddwy Fenter yn gywir ac yn gyfredol yn unol â gofynion Arolygaeth Gofal Cymru (AGC). Cofrestru fel y person cofrestredig ar bob Cynllun Gofal ar draws y ddwy Sir.

Arwain ar recriwtio, cefnogi, rheoli a hyfforddi staff i gynnal Cynlluniau Gofal a Gwasanaethau Teulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg.

Cyffredinol

Gweinyddu holl archebion y Cynlluniau Gofal a Gwasanaethau Teulu ar wefan Menter Caerdydd.

Ar y cyd gyda’r Swyddog Cyllid creu adroddiadau ariannol (yn cynnwys cofnod elw a cholled) ar gyfer pob Cynllun Gofal a phob tymor o Wasanaethau i’r Teulu. Arwain ar gynllun marchnata a hyrwyddo ar gyfer holl Gynlluniau Gofal a Gwasanaethau i’r Teulu gan greu cynnwys cyson i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram a Twitter) y ddwy Fenter.

Ymchwilio i ffynonellau ariannol newydd i barhau i ddatblygu Cynlluniau Gofal a Gwasanaethau Teulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg. Cydweithio gyda gweddill staff y ddwy Fenter ar weithgareddau yn cynnwys Tafwyl, Gwyl Fach y Fro ac ymgyrchoedd a rhaglenni hyrwyddo a chyhoeddusrwydd cyffredinol.

GOFYNION HANFODOL

Cyfathrebu yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o safon uchel. Y gallu i weithio yn annibynnol gan ddatblygu syniadau a strategaethau newydd.

Y gallu i weithio fel rhan o dîm.

Profiad o reoli cyllidebau. Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol e.e. Word, Excel, Outlook. Profiad o weinyddu gwefannau ac o hyrwyddo digwyddiadau drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol e.e. Facebook, Twitter, Instagram. Gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol.

Y gallu i yrru, a defnydd o, drafnidiaeth eich hunan.

Archwiliad Heddlu clir (DBS).

GOFYNION DELFRYDOL

Cymhwyster Lefel 3 Gofal Plant a/neu Chwarae Lefel 3.

Profiad o weithio ym maes Gofal Plant. Profiad o reoli staff. Profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Ymwybyddiaeth o ffynonellau cyllid o fewn y maes.

Profiad o weithio o fewn cyllidebau penodol.

Profiad o fonitro, gwerthuso, ac adrodd yn ôl yn erbyn targedau penodol.

ATEBOLRWYDD: BYDD Y SWYDDOG YN ATEBOL I BRIF WEITHREDWR MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG A BYRDDAU RHEOLI Y DDWY FENTER.

 Am sgwrs bellach, ac am gopi o’r Ffurflen Gais, e-bostiwch: manon@mentercaerdydd.cymru