Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Cymunedau (Cyfnod Mamolaeth) Caerfyrddin neu Gaernarfon £26,537 - £32,030 yn ddibynnol ar brofiad. SwyddeS4CCymunedau Contract Tymor Penodol S4C

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau a digwyddiadau cymunedol y Sianel. Mae S4C yn awyddus i weithio’n agos gyda chymunedau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys a gwasanaethau S4C. Mae S4C hefyd yn weithgar ym maes addysg a phobl ifanc, yn cydweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i hyrwyddo cynnwys y Sianel ac i godi ymwybyddiaeth o waith a gwasanaethau S4C i bobl ifanc.

Manylion eraill

Lleoliad:               Lleoliad arferol eich gwaith fydd Uned 1, Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TH, neu Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA 31 3EQ, neu os bydd S4C yn gofyn, unrhyw le arall yng Nghymru y bydd rhan neu’r cyfan o weithgareddau S4C wedi eu lleoli o bryd i’w gilydd. 

Cyflog:                  £26,537 - £32,030 yn ddibynnol ar brofiad.

Cytundeb:           9 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)

Oriau gwaith:     Oriau arferol swyddfa yw 9.00am - 5.15pm ar Ddydd Llun i Ddydd Iau ac o 9.00am - 4.45pm ar Ddydd Gwener ond oherwydd natur y swydd disgwylir  hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf:    6 mis

Gwyliau:              Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfnod gwyliau i redeg o 1 Ionawr. 

Pensiwn:             Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Gr?p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Gr?p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019 at Adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Nid ydym yn derbyn CV.