Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£25,506 - £29,466 yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
SwyddleCyfEgin
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu. 

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Cyfathrebu a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

Manylion eraill

Oriau gwaith:     Tri diwrnod yr wythnos, hyd at 21.75 awr.  

Cyfnod prawf:    6 mis

Gwyliau:              Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr. 

Pensiwn:             Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Gr?p yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Gr?p, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 26ain Mehefin 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.