Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol Caerdydd £24,182 - £32,415 SwyddleACWCyf Contract Tymor Penodol Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Llawn amser, 37 awr yr wythnos 

Lleolir y rôl yng Nghaerdydd yn bennaf, ond gallech weithio o ein swyddfeydd yn Gogledd neu Gorllewin Cymru yn achlysurol.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, am recriwtio Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol llawn-amser am gyfnod penodol i gyflawni rhaglen datblygu cynulleidfaoedd rhyngwladol CRhC fel aelod o dîm Cyfathrebu Corfforaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Nod y rôl ryngwladol bwrpasol yma yw meithrin dealltwriaeth gadarnhaol am gelfyddydau a diwylliant Cymru ymysg ein cynulleidfaoedd rhyngwladol a chenedlaethol gydag, ac ar ran Llywodraeth Cymru. 

Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn manteisio ar bob agwedd ar dechnolegau traddodiadol a newydd (Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo ac ati) a ddefnyddir mewn amrywiaeth o ardaloedd daearyddol er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn ein gwledydd blaenoriaeth, yn ogystal â'r DU.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd mewn disgyblaeth berthnasol a/neu 3 blynedd o brofiad o weithio ym maes y cyfryngau digidol gyda rhywfaint o brofiad rhyngwladol. 

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau'n ymdrechu i reoli ei fusnes i'r safonau uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn ein helpu ni i gyflawni'r nod.

Mae'r gallu i weithio o'ch menter eich hun ac i flaenoriaethu gan weithio'n effeithiol o dan bwysau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i'r safonau uchaf o ran gofal cwsmeriaid.

Rydyn ni'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, felly mae rhuglder yn y Gymraeg (wrth ysgrifennu ac wrth siarad) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai ieithoedd eraill yn ddymunol hefyd

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol.

Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar ddydd Iau 18 Gorffennaf 2019

Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs.

Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.