Swydd:
Swyddi Cyfryngau Amrywiol
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Dibynnol ar Brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleTinAm
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Tinopolis

Mae Tinopolis yn chwilio am staff newydd a thalentog i ymuno â’r timoedd cynhyrchu a thechnegol yn ein pencadlys yn Llanelli i weithio ar raglenni amrywiol gan gynnwys Heno a Prynhawn Da. Os oes gennych ddiddordeb i weithio ym myd y Cyfryngau Creadigol, anfonwch gopi o’ch  CV gyda llythyr cais yn amlinellu pam mai chi ddylie gael un o’r swyddi yma!

Cyfleodd ar gael:

  • Gohebydd
  • Ymchwilydd
  • Peiriannydd Dan Hyfforddiant/Technegydd ôl Gynhyrchu
  • Person Camera
  • Person Sain
  • Dylunydd Graffeg
  • Rheolwr Cynhyrchu

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb: 3 mis cychwynol, cyfnod prawf 3 mis

Dyddiad Cau: 17 Ionawr 2020

Manylion pellach:-

Oriau gwaith:        cyfartaledd o 40 awr yr wythnos, yn gweithio 5 diwrnod mewn rota 6 diwrnod (Llun i Sadwrn).  Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau:              Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn:             Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau:            Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu’r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/