Swydd:
Swyddog Profiad Myfyrwyr
Lleoliad:
Caerffili
Cyflog:
£24904 - £29,563
Cyfeirnod:
HE0137/68_1578596571
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HEFCW

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod myfyrwyr yng Nghymru yn cael y profiad academaidd gorau posibl mewn addysg uwch. Mae gwaith y tîm Profiad Myfyrwyr yn ymwneud â meysydd fel safonau academaidd, sicrhau ansawdd, dysgu ac addysgu, gwybodaeth myfyrwyr a sgiliau a chyflogadwyedd.

Byddwch yn rhoi cefnogaeth i bwyllgorau allweddol sy'n ein helpu i gyflawni gwaith datblygu polisi, gan gynnwys ysgrifennu papurau, cyflawni gwaith prosiect a chymryd cofnodion. Byddwch hefyd yn cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol, fel NUS Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn dirprwyo dros gydweithwyr mewn cyfarfodydd fel bo'r angen. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar fuddiannau myfyrwyr, ond ni fydd yn golygu dod i gysylltiad yn uniongyrchol â myfyrwyr unigol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd (neu lefel gyfatebol). Bydd gennych sgiliau trefnu a gweinyddol ardderchog, ac yn ddelfrydol byddwch wedi ennill y sgiliau hynny mewn amgylchedd addysg uwch. Mae sgiliau cyfathrebu a rhifedd effeithiol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â sgiliau datrys problemau, dadansoddi a TG. Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg, gan gynnwys sgwrsio â'n partneriaid a drafftio gohebiaeth, yn hanfodol. Byddwch hefyd yn gallu cefnogi tîm cyfathrebu CCAUC.

Am fwy o wybodaeth ac am swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch y botwm Ymgeisio

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, ac yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ar sail teilyngdod.