Swydd:
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£30,785 yn codi i £32,486
Cyfeirnod:
SwyddleMCM
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
CGGC | WCVA

Oriau: 35 awr yr wythnos.  Ceir cynllun oriau hyblyg a chaniateir amser i ffwrdd yn lle unrhyw waith y mae'n ofynnol ei wneud y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Dyddiad Cau: dydd Gwener 28ain Mehefin 2019

Darpar ddyddiad y diwrnod asesu/cyfweliad: 8fed Gorffennaf 2019

Mae ein cleient yn chwilio am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu profiadol i chwarae rôl hanfodol yn darparu arweinyddiaeth ar draws ei weithgareddau aelodaeth, marchnata a chyfathrebu.

Ein cleient yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghymru. Ei nod yw gweithio tuag at ddyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.

Gweithlu gwahanol:

Mae swydd gyda’n cleient yn cynnig cyflogaeth hyblyg i chi sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae ganddo gynllun oriau hyblyg i’ch helpu i drefnu’ch gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau personol, yn ogystal â 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod ychwanegol yn ôl disgresiwn (a ddefnyddir fel arfer pan fo’r swyddfa ynghau dros y Nadolig). Mae hefyd yn cynnig cyfraniad pensiwn hael.

Mae wedi sicrhau achrediad ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’ a Marc Ansawdd Elusen Ddibynadwy, gan annog staff i gymryd rhan yn y Cynllun Gwirfoddoli i Gyflogeion. Ac yntau’n frwd o blaid cyfle cyfartal, y ‘cyflog byw go iawn’ a lles yn y gweithle, ni allech ddod o hyd i gyflogwr mwy ymroddedig i’w staff!

Yngl?n â’r Rôl:

Fel Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu byddwch yn chwarae rôl flaenllaw i ddarparu cynnig aelodaeth a rhaglen ymgysylltu wedi’u hailwampio gan roi aelodau wrth wraidd popeth yr ydych yn ei wneud. Byddwch yn arwain ac yn rheoli’r tîm aelodaeth a marchnata.

Mae hon yn rôl newydd hollbwysig i’r mudiad, mae ein cleient yn awyddus i gynnwys ei aelodau yn ei waith drwyddo draw, nid dim ond yn derbyn gwasanaethau a buddion aelodau ond yn mynd ati i siapio ei waith a chyflawni ei weledigaeth i’r trydydd sector yng Nghymru.

Amdanoch chi:

Bydd y Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu llwyddiannus yn arweinydd medrus, ac mae’r sgiliau a’r profiad canlynol yn hanfodol i’r rôl:  

  • Profiad perthnasol sylweddol o weithio ym maes aelodaeth, marchnata a/neu gyfathrebu, gan gynnwys tyfu a rheoli cynulleidfaoedd lluosog

  • Y gallu i greu cynnwys apelgar ac o weithio mewn sianeli amrywiol gan gynnwys rhai traddodiadol, mewn digwyddiadau, ar y we, rhai cymdeithasol ac ebost

  • Profiad o gynnal ymgyrchoedd marchnata a/neu gyfathrebu effeithiol i gyflawni canlyniadau llwyddiannus

  • Y gallu i reoli cyflawni allbynnau o safon mewn amgylchedd dwyieithog

Er nad yw’n hanfodol, byddai profiad a gallu yn y Gymraeg yn ddymunol iawn, fel y byddai dealltwriaeth o sector gwirfoddol Cymru. Byddai cymhwyster proffesiynol a/neu aelodaeth o gorff proffesiynol mewn maes perthnasol a dealltwriaeth o systemau CRM hefyd yn hybu’ch cais.

Er mwyn ceisio am y swydd, cliciwch yma