Swydd:
Rheolwr Cyfathrebu Masnachol
Lleoliad:
Llaneirwg
Cyflog:
£32,392 - £37,027
Cyfeirnod:
SwyddleRhCyfMas
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Dwr Cymru | Welsh Water

Oes profiad gyda chi o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu mewn sefydliad gyda ffocws ar fasnach?

Oes hanes gyda chi o reoli ymgyrchoedd cyfathrebu llwyddiannus? 

Beth fyddwch chi'n ei wneud

Mae beth ry'n ni'n ei wneud yma yn D?r Cymru'n bwysig dros ben - ry'n ni'n darparu d?r diogel a glân ar gyfer tair miliwn o bobl, yn cludo eu d?r brwnt i ffwrdd, ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth. Mae hi'n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.

Byddwch chi'n ymuno â'n tîm uchelgeisiol ac ymroddgar o weithwyr cyfathrebu sydd â'u ffocws ar gyflawni ymgyrchoedd difyr ac effeithiol er mwyn cynnal gweledigaeth a blaenoriaethau ein cwmni. Bydd yna gyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan gydweithwyr o holl gwmpas y disgyblaethau cyfathrebu, a byddwch yn cyfrannu at y broses o ddarparu cysylltiadau creadigol, sydd â'u ffocws ar ddeilliannau sy'n meithrin ymddiriedaeth cydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Beth fyddwch chi'n gyfrifol amdano

  • Datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu adrannol, gan fwydo dwy ffordd yn ôl ac ymlaen i grid cyfathrebu D?r Cymru, clustnodi negeseuon allweddol a phennu’r sianel orau a'r gynulleidfa ar gyfer holl waith cyfathrebu'r adran gan gynnwys Ynni Organig D?r Cymru, Gwastraff Organig D?r Cymru a phrosiectau newydd ym maes yr Adran Fasnachol.

  • Gweithio gyda Chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg i gymryd perchnogaeth dros gyflawni'r Strategaeth Gwastraff Bwyd Domestig. Bydd hyn yn cynnwys llunio'r cynllun, cyflawni'r gwaith ymchwil, bwydo meddylfryd yr ymgyrch a'i chyflawni gan bennu llinellau sylfaen ar y cychwyn a monitro llwyddiant ar sail cerrig milltir allweddol. Nod y strategaeth yw sbarduno newid tymor hir mewn ymddygiad er mwyn cynyddu faint o wastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn yr ardal.

  • Cyflawni ymgyrch strategaeth hybu i annog y busnes i feddwl am arbed ynni. Gweithio gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm cyfathrebu i gyflawni ymgyrch i newid ymddygiad trwy nifer o sianeli'r cyfryngau a mesur effaith hyn.

  • Cynorthwyo'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm uwch i ddarparu gwasanaeth cyfathrebu effeithiol (o ran cynnwys, amseriad a dull) sy'n gyson â strategaeth, amcanion a safonau'r tîm canolog, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth am rôl y tîm Masnachol yn D?r Cymru.

  • Casglu adborth ar y gwaith cyfathrebu a sicrhau ei fod yn cael ei ddeall, ei werthuso a'i ddefnyddio i glustnodi a bwydo gwelliannau ar lefel leol a chorfforaethol.

  • Gweithio gyda thîm Cyfathrebu D?r Cymru i fwyafu effeithiolrwydd y sianeli cyfathrebu priodol ar draws yr adran e.e. ymgyrchoedd y cyfryngau cymdeithasol, sgriniau, hysbysfyrddau, y fewnrwyd a sesiynau briffio wyneb yn wyneb.

  • Sicrhau bod cyfathrebu effeithiol yn cynorthwyo cyflawniad mentrau cysylltu cydweithwyr o fewn y gyfarwyddiaeth, a chydlynu gweithgareddau cysylltiedig gan gynnwys cymryd perchnogaeth dros y cynllun gweithredu.

  • Sicrhau bod negeseuon yn gyson a'u bod yn cael eu cyflawni yn ôl y safonau priodol.

Beth ydyn ni'n ei gynnig

 

Ry'n ni'n gwybod, os yw ein gweithwyr yn hapus, mae ein cwsmeriaid yn hapus. Dyna pam ein bod ni'n cynnig pecyn gwych o fuddion. Fel un o gwmnïau mwyaf Cymru, mae ein pecyn gwobrwyo a buddion yn cynnwys:

•             Cynllun pensiwn hael

•             25 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus

•             Cynllun Gwobrwyo Cydweithwyr (Bonws)

•             Prisiau gostyngol mewn dros 800+ o siopau'r stryd fawr trwy ein cynllun disgowntiau Spend and Save

•             Bwyty a pharcio am ddim ar y safle

Diddordeb?

Ceisiadau

Am y manylion llawn ac i geisio, ewch i: http://careers.dwrcymru.com/cw/en/job/495476/commercial-communications-manager

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn: 23:55 ar 20 Mehefin 2019.