Swydd:
Rheolwr Cyfathrebu
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£30,000 pro rata
Cyfeirnod:
SwyddleRhCyfMar
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Swyddle

Oriau: Llawn Amser neu Ran Amser (21-28 awr yr wythnos) (rhan-amser) 

Diben y swydd:

Arwain y gwaith o gydlynu'r holl weithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ar gyfer y sefydliad yng Nghymru, codi proffil gwaith y sefydliad gydag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd a dealltwriaeth ohono.

Darparu arbenigedd yn y Gymraeg wrth gyflawni ein gweithgarwch cyfathrebu, gan sicrhau bod ein dulliau cyfathrebu mor berthnasol â phosibl i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Cefnogi amcanion y sefydliad ar draws y DU ym maes cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu a marchnata yng Nghymru.

Amcanion:

Dwysáu enw da y sefydliad a hyrwyddo ymwybyddiaeth o'i nodau a'i gyflawniadau mewn ffyrdd sy'n briodol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.

Rheoli Swyddog Cyfathrebu a gwirfoddolwyr.

Prif Ddyletswyddau:

Arwain a chydlynu gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu y sefydliad yng Nghymru, gyda thîm Rhwydwaith Cymru a'r timau marchnata a chyfathrebu ar gyfer y DU.

Cydweithio â'r Rheolwr Materion Allanol i ddatblygu strategaeth ar gyfer cynhyrchu, cydlynu a sicrhau sylw yn y cyfryngau i y sefydliad Cymru, gan gynyddu proffil y sefydliad yng Nghymru drwy weithgareddau a digwyddiadau cysylltiadau cyhoeddus.

Cydweithio â thîm Digidol canolog y sefydliad i ddatblygu ac uchafu'r defnydd o wefan a chynnwys digidol Cymru.

Goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu, datblygu, cydlynu a gwerthuso cyfryngau cymdeithasol effeithiol i y sefydliad, a gweithio gyda thîm Cyfryngau Cymdeithasol canolog yr y sefydliad a Swyddog Cyfathrebu y sefydliad Cymru, i ddatblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y sefydliad.

Rheoli gweithrediad Cynllun Iaith Gymraeg y sefydliad o ddydd i ddydd a darparu cefnogaeth ac arweiniad canolog ar ystyriaethau dwyieithog.

Gweithio gyda'r Rheolwr Materion Allanol er mwyn sicrhau strategaethau a gweithgareddau cyfathrebu cyson a hynod effeithiol.

Gweithio gyda'r Tîm Materion Allanol ehangach i ddatblygu strategaethau cyfathrebu integredig i gefnogi ymgyrchoedd y sefydliad.

Gweithio'n annibynnol ar gyhoeddiadau, cysylltu â dylunwyr ac adrannau cyhoeddi, ysgrifennu, golygu a phrawfddarllen copi, cyrchu delweddau a dosbarthu dogfennau drafft terfynol gan gynnwys deunyddiau marchnata ac adroddiadau.

Sgiliau Hanfodol

Y gallu i brawfddarllen a darparu cyngor golygyddol ar gyfer copi Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd, a hynny i safon uchel

Y gallu i ddarparu cymorth i dimau marchnata canolog ar ystyriaethau dylunio dwyieithog

Cysylltwch Swyddle ar fyrder: post@swyddle.cymru | 029 2030 2182