Swydd:
Ymchwilydd
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Dibynnol ar Brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleTinYm
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Tinopolis

Tinopolis – Llanelli – Heno/Prynhawn Da – Ymchwilydd

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymchwilio i syniadau a straeon, yn trefnu’r saethu a sgriptio ac yn dilyn eitemau o’r syniad i’r sgrîn.

Dyma gyfle gwych i weithio mewn swyddfa fyrlymus gyda phob diwrnod yn wahanol i’r llall, a chael cydweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog gan gynnwys deunydd ar gyfer ein cyfrifon cymdeithasol. O bryd i’w gilydd bydd cyfleon hefyd i weithio ar raglenni eraill Tinopolis.  

Cynigir hyfforddiant os bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ddi-brofiad.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun, 18 Tachwedd 2019 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu’r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:

Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/