Swydd:
Swyddog Recriwtio a Chymorth, Hyrwyddo Gyrfaoedd
Lleoliad:
Cyflog:
£30,600
Cyfeirnod:
CGARh
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor y Gweithlu Addysg | Education Workforce Council
Dyddiad Cau:
10-02-2021

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) y corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru yn chwilio am Swyddog Recriwtio a Chymorth, Hyrwyddo Gyrfaoedd.

Bydd y Swyddog Recriwtio a Chymorth yn chwarae rôl weithredol arweiniol wrth roi’r gwasanaeth recriwtio, eiriolaeth a chymorth newydd, Addysgwyr Cymru, ar waith. Bydd yr unigolyn yn sefydlu ac yn cynnal rhwydwaith o randdeiliaid, yn darparu gweithgareddau cyrchu wedi’u teilwra ac yn cynrychioli brand Addysgwyr Cymru mewn digwyddiadau sefydliadol allweddol. Gan weithio fel aelod o’r tîm hyrwyddo gyrfaoedd, bydd y Swyddog Recriwtio a Chymorth yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a hwyluso ymgyrchoedd recriwtio wedi’u targedu ar draws pob un o’r saith grŵp cofrestreion, a chynlluniau ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer meysydd recriwtio blaenoriaeth. Bydd yn darparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol ac yn darparu cynnwys a chymorth ar gyfer gwefan Addysgwyr Cymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn meddu ar y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan gynnwys sgiliau cyflwyno, a’r gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn ddarbwyllol a chyflwyno gwybodaeth gymhleth i ystod eang o gynulleidfaoedd. Bydd hefyd yn meddu ar sgiliau trefnu, dadansoddi a TG cadarn.

 

Mae buddion i gyflogeion yn cynnwys mynediad i   Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).