Swydd:
Cynghorydd Materion Cyhoeddus (Cymru)
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£26,000 i £31,000
Cyfeirnod:
TCGAP2211/CC
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Cymdeithas Cadwraeth Forol

Mae'r Gymdeithas Cadwraeth Forol yn ymladd dros ddyfodol ein cefnforoedd trwy rym pobol sy’n fodlon gweithredu - gyda gwyddoniaeth ar ein hochr ni. Heddiw, mae ein cefnforoedd mewn cyflwr gwael oherwydd gweithgaredd dynol. Rydym yn benderfynol o newid hyn, gan weithio gyda chymunedau, busnesau a llywodraethau.

Am dros 30 mlynedd, ni sydd wedi bod yn llais i’r môr, yn amddiffyn ein cynefinoedd a'n rhywogaethau arfordirol. Rydym yn gweithio tuag at gefnfor glanach, iachach ac wedi'i ddiogelu'n well, un y gall pob un ohonom ei fwynhau.

Gyda'n gilydd gallwn gyflawni ein gweledigaeth o foroedd sy’n llawn bywyd, lle mae natur yn blodeuo a phobl yn ffynnu.

Mae angen i ni roi'r gorau i dynnu gormod allan o'n môr ac mae hefyd angen i ni roi'r gorau i roi gormod i mewn iddo. Mae angen eich arbenigedd arnom fel Cynghorydd Materion Cyhoeddus i leisio ein barn yng Nghymru ymhlith y bobl a allent fod yn rhan o droi'r llanw ar yr argyfwng cefnfor ac arfordirol hwn.

A allech chi gyflwyno achosion grymus i'r bobl iawn ar yr adeg iawn, a thrwy hynny ddylanwadu ar y newidiadau sydd eu hangen arnom er mwyn i'n moroedd fod yn llawn bywyd, lle mae natur yn blodeuo a phobl yn ffynnu?

Bydd y Cynghorydd Materion Cyhoeddus yn gallu datblygu cysylltiadau effeithiol a sylweddol gyda seneddwyr dylanwadol allweddol a chynrychiolwyr y Llywodraeth ar bolisi a deddfwriaeth forol yng Nghymru.

Os yw hyn yn mynd â’ch bryd mae ein moroedd eich angen chi - mwy nawr nag erioed.

Mae ein cwmpas yn eang, sy'n golygu cylch gwaith uchelgeisiol a heriol - bydd bod yn eiriolwr yn y Senedd yn ysbrydoli ac yn werth chweil. Byddwch yn treulio peth amser yng Nghaerdydd a bydd gennych gyswllt rheolaidd ag aelodau ein tîm yn y Gweinyddiaethau eraill. (
Lleoliad: Mynediad i Gaerdydd - gyda hyblygrwydd i wneud rhywfaint o waith gartref)

Eich rôl o ddydd i ddydd:

- Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ein cynlluniau seneddol sy'n cefnogi cyflwyno strategaeth y Gymdeithas Cadwraeth Forol, ac fel cyfathrebwr huawdl a dylanwadol byddwch yn arwain ar hyrwyddo ein negeseuon cadwraeth i seneddwyr a rhanddeiliaid gwleidyddol ac mewn diwydiant.
- Byddwch yn darparu arweiniad amserol a chraff i'n timau ar yr hinsawdd wleidyddol gyfredol ac i’r dyfodol, gan gynghori ar yr offer a'r strategaethau cyfathrebu mwyaf effeithiol i sicrhau'r dylanwad mwyaf.
- Byddwch yn gweithredu fel hyrwyddwr ein polisïau i'r Llywodraeth, i ddiwydiant ac i grwpiau defnyddwyr - gan ymateb i ymgynghoriadau a chynrychioli’r
Gymdeithas Cadwraeth Forol ar fforymau cenedlaethol a rhyngwladol mewn partneriaeth â chyrff anllywodraethol eraill, cyrff y llywodraeth a grwpiau defnyddwyr rhanddeiliaid.

Beth fydd ei angen arnoch chi:

- Cefndir amlwg o weithio mewn partneriaeth, eiriolaeth a pholisi, gyda thystiolaeth o ddylanwadu ar safbwyntiau Llywodraeth neu blaid. Yn ddelfrydol bydd gennych ddealltwriaeth o bolisi morol/amgylcheddol, a’r materion a'r sefydliadau yn y maes hwn
- Dealltwriaeth fanwl o sut i ganfod a manteisio ar gyfleoedd i ymgysylltu â phrosesau seneddol a datblygu polisi
- Y gallu i baratoi cyflwyniadau, sesiynau briffio a deunyddiau sy’n hoelio’r sylw o wybodaeth gymhleth mewn ffordd gymhellol a chredadwy i gynulleidfaoedd gwleidyddol.

Pwy fyddwch chi:

- Cyfathrebwr rhagorol ar lafar ac ar bapur - gyda sgiliau i greu perthynas ac ymgysylltu'n rhwydd ag ystod o bobl, o'n timau mewnol i seneddwyr.
- Meddyliwr clir, gyda gallu datblygedig i ddeall a throsi gwybodaeth wyddonol gymhleth i sesiynau briffio sy'n gredadwy ac yn gymhellol.
- Unigolyn trefnus gyda dull effeithlon o gwrdd â therfynau amser a nodi blaenoriaethau.
- Rydym yn chwilio am bobl sy'n cynrychioli ein gwerthoedd, ond sydd hefyd yn gallu cyfrannu eu safbwyntiau a'u profiadau eu hunain, sy'n ychwanegu at ein gwybodaeth a'n diwylliant.