Swydd:
Prif Weithredwr
Lleoliad:
Gogledd Ddwyrain Cymru
Cyflog:
Cyflog Cystadleuol
Cyfeirnod:
SwyddleColegCamCEO
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Coleg Cambria

Mae Coleg Cambria wedi mwynhau llwyddiant trawiadol ers ei sefydlu yn 2013.  Rydym yn cael ein hystyried yn un o'r colegau mwyaf llwyddiannus yn y DU, yn seiliedig ar ganlyniadau myfyrwyr, partneriaethau dylanwadol a’n henw da.  Cadarnhaodd AEM Estyn ein safle fel y coleg sy'n cyflawni orau yng Nghymru yn eu hadroddiadau arolygu Addysg Bellach a Dysgu yn y Gwaith.  Rydym yn gweithio wrth wraidd ein cymunedau a'n heconomïau, gan feithrin dyheadau a sgiliau ac wrth gyfrannu’n sylweddol i dwf economaidd y rhanbarth.

Rydym yn goleg mawr ac amrywiol gyda’n hincwm dros £60 miliwn.  Rydym yn darparu ystod eang o addysg a hyfforddiant, sy’n amrywio o raglenni Safon Uwch sy'n cyflawni’n uchel, i ddarpariaeth alwedigaethol, sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr; ein cynnig addysg uwch sydd wedi cynyddu’n gyflym, a fferm o'r radd flaenaf sy’n arloesi gyda thechnoleg newydd mewn amaethyddiaeth ddigidol ac ynni adnewyddadwy.  Mae ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu profiadau dysgu personol ac ansawdd uchel.

Mae sefyllfa ariannol y coleg yn gadarn ac rydym wedi buddsoddi dros £60 miliwn yn ystod y chwe blynedd diwethaf i ddatblygu cyfleusterau arloesol, safon y diwydiant.  Mae gennym bartneriaethau rhagorol gyda chyflogwyr, sydd wedi ein galluogi i greu a chyflwyno darpariaeth sy’n torri tir newydd, fel rhaglenni lefel gradd arbenigol.  Mae diwylliant a dyheadau yn wych ledled y coleg hefyd, gyda boddhad y myfyrwyr a’r staff yn amlwg yng nghanlyniadau cadarnhaol ein harolygon.

Rydym yn gwthio ffiniau rhagoriaeth ac arloesi mewn addysg a hyfforddiant yn barhaus, a bydd ein Prif Weithredwr newydd yn allweddol i sicrhau bod y coleg yn cyflawni ein gweledigaeth o fod yn “sefydliad addysg a sgiliau blaenllaw – sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn”.

Wrth arwain ein llwyddiant a'n datblygiad parhaus, bydd ein Prif Weithredwr newydd yn sicrhau ein bod yn sefydliad ymatebol, sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a ffyniant economaidd, drwy sicrhau bod darpariaeth arloesol, o ansawdd uchel ar gael.  Bydd hyn yn cynnwys creu a gweithredu gweledigaeth strategol i’n harwain i'r degawd nesaf, gan fynd i’r afael â blaenoriaethau allanol allweddol sy'n cynnwys polisi llywodraeth Cymru, datblygiadau mewn addysg bellach ac addysg uwch, ac amcanion strategol ein partneriaid lleol.  Gan weithredu fel llysgennad cadarn i'r coleg, bydd ein Prif Weithredwr yn creu ac yn meithrin partneriaethau dylanwadol ac yn canfod cyfleoedd trwy gadw golwg ar ddatblygiadau newydd.  Yn fewnol, byddwch yn arwain ac yn ysgogi tîm arweinyddiaeth cadarn a gweithlu dawnus, wrth hyrwyddo diwylliant o ragoriaeth barhaus a dyheadau uchel.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arloesol, yn uchelgeisiol ac yn entrepreneuraidd, gan gynnig profiad o arwain ar lefel uwch eithriadol mewn sefydliad mawr a chymhleth, sy’n seiliedig ar werthoedd.  Dylech fod yn feddyliwr strategol cadarn ac yn gallu datrys problemau yn effeithiol.  Byddwch yn gallu adeiladu ar ein llwyddiannau hyd yma, a gwella ein cyrhaeddiad a'n heffaith ymhellach.  Yn wleidyddol graff a chyda sgiliau meithrin perthnasoedd gwych, bydd gennych y difrifoldeb a'r carisma i ysbrydoli sbectrwm eang o staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol.  Mae angerdd at sicrhau’r deilliannau gorau i ddysgwyr ac empathi â diwylliant Cymru a’r Gymraeg o'r pwys mwyaf.

I gael rhagor o wybodaeth am ymuno â sefydliad llwyddiannus ac uchelgeisiol mewn swydd ddylanwadol a chyffrous, ewch i’n safle micro: https://www.aoc-create.co.uk/current-opportunity/prif-weithredwr-coleg-cambria/

I drafod y swydd yn anffurfiol, cysylltwch â Bernie Cullen: bernie_cullen@aoc-create.co.uk neu ffoniwch 020 7034 2631

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9am Dydd Mercher 12 Mehefin 2019

Bydd y dewis terfynol yn cael ei gynnal yn y coleg i'w hysbysu