Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Gweinyddwr y Ffenics Gogledd Cymru £20,751 – £21,589 SwyddleNWFRSAd Contract Tymor Penodol Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru | NWFRS

Caiff y contract ei ymestyn pob blwyddyn ariannol yn ddibynnol ar nawdd

37 awr yr wythnos

Adran Diogelwch Cymunedol

Wedi eich lleoli yn y Rhyl ond bydd rhaid teithio o amgylch Gogledd Cymru Gradd 

Darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr a chyfrinachol i Brosiect y Ffenics. 
 
CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS  Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd canlynol: 

Gofynion Hanfodol ?

NVQ lefel 3 mewn gweinyddiaeth neu gymhwyster cyfatebol, a/neu brofiad gweinyddol perthnasol cyfatebol gyda thystiolaeth gan gynnwys profiad o baratoi agendau a chofnodion. ?

Gallu defnyddio technoleg gwybodaeth ar lefel ganolraddol gan gynnwys sgiliau mewnbynnu/teipio o leiaf 35 gair y funud a phrofiad o ddefnyddio holl becynnau Microsoft Office ?

Trwydded yrru lawn ?

Tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu, yn y Gymraeg a’r Saesneg, a’r gallu i ddelio gydag ymholiadau gan bartïon mewnol ac allanol (mae’r Gwasanaeth yn cefnogi unigolion sydd yn dymuno datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg). ?

Hyblygrwydd, er mwyn gweithio y tu allan i oriau swyddfa ar adegau. ?

Mae’n rhaid i chi fynychu’r holl gyrsiau’r Ffenics. Oddeutu 20 cwrs yn ystod pob blwyddyn ariannol. ?

Canlyniadau boddhaol yn dilyn gwiriad DBS ehangach. ?

Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando – Mynnir eich bod yn gallu; Cynnal sgwrs anffurfiol yn ymwneud â gwaith neu roi cyflwyniad gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio materion cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu seminarau o fewn y maes gwaith. Dadlau o blaid neu yn erbyn achos. 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, 29ain Gorffennaf 2019. 

Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 7fed a 8fed o Awst 2019. 

Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.  

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran Adnoddau Dynol ar 01745 535280 neu drwy anfon e-bost i Hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk  

 Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau gan bob rhan o’r gymuned.  Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn  ymateb yn gydradd i’r ddwy ac  yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi.