Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Pennaeth Cyfathrebu Caerdydd £50,000 SwyddleCyf Parhaol Swyddle

Ynghylch y Swydd

Bydd y Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus yn ganolog i’r sefydliad gyflawni ei ddiben strategol ac yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni gwaith cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.

Bydd y swydd yn arwain y gwaith marchnata ac ymgysylltu ar faterion cysylltiadau cyhoeddus, a gwaith cyfathrebu integredig ar gyfer prosiectau allanol y cwmni a bydd gweithio’n effeithiol yn unol â’r gyllideb.

Caiff perfformiad deiliad y swydd ei fesur yn erbyn cyflawniad cyfan cynllun strategol a chyflawni y cwmni yn erbyn amcanion cyfan y sefydliad.

Cyfrifoldebau

Cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus y Csefydliad i godi proffil ac ymwybyddiaeth o’i waith. 

To ensure and maintain engagement with stakeholders, wider industry leaders, in Wales, the UK and Internationally. Sicruau a chynnal ymwneud â rhanddeiliaid, arweinwyr diwydiant ehangach yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Sicrhau bod cynlluniau a strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus yn cael eu hymgorffori’n effeithiol mewn Strategaethau Cyfathrebu cyffredinol mewn cydweithrediad gyda’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu a’r Pennaeth Marchnata.

Amlinellu llwyddiannau’r swfydliad, a chysylltu prosiectau manwl a chymhleth â chynulleidfaoedd mewnol ac allanol.

Gweithio gyda chydweithwyr ym mhob rhan o’r tîm i ddod o hyd i gyfleoedd i hyrwyddo enw da, effaith a buddsoddiad y Cwmni, gan godi proffil y Cwmni yng Nghymru, yn y DU ac yn Rhyngwladol.

Arwain ar yr holl weithgareddau ymwneud â’r cyfryngau, gan wneud y gorau o gyfleoedd rhagweithiol i adeilady, cynnal a hyrwydd ac amddiffyn enw da’r sefydliad gyda rhanddeiliaid.  

Datblygu, cryhfau a chynnal perthnasau strategol gyda chyfryngau Cymru, y DU a rhyngwladol, yn cynnwys arlein, darlledu a phrint.

Gwybodaeth a Phrofiad

  • Gwybodaeth a phrofiad rhagorol am ddatblygu a chyflawni technegau a strategaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus.

  • Dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu sector y sefydliad yng Nghymru yn benodol, yn ogystal â’r tirwedd ehangach.

  • Hanes llwyddiannus o gynllunio, gweithredu a mesur rhaglenni a strategaethau cyfathrebu/cysylltiadau cyhoeddus ar draws sawl cyfrwng, er mwyn cefnogi amcanion strategol.

  • Hanes llwyddiannus o feithrin a chynnal cysylltiadau cadarn ag amryw o randdeiliaid mewn gwahanol ddisgyblaethau.

  • Hanes llwyddiannus o reoli prosiect, cyllideb ac adnoddau.

  • Cyflawni nifer o raglenni ar yr un pryd, yn brydlon, o fewn y gyllideb ac yn unol â dangosyddion perfformiad allweddol.

  • Datblygu, arwain ac ysgogi unigolion a thimau i sicrhau canlyniadau.

  • Profiad o weithio mewn sefyllfaoedd cymhleth a gwleidyddol iawn.

  • Hanes amlwg o lwyddo mewn swyddi uwch ym maes cyfathrebu.

 

Lleoliad a Theithio

Er bod y swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ond yn cynnwys ymrwymiadau teithio cyson.  

Ceisiadau

Cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru am fanylion pellach a chyfarwyddiadau ceisio.