Swydd:
Rheolwr Gyfarwyddwr
Lleoliad:
Aberystwyth
Cyflog:
£100,000 - £120,000 OTE
Cyfeirnod:
SwyddleFUWMD
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwasanaethau Yswiriant FUW Insurance Services

Mae FUWIS yn cynnig cyfle prin i ymgymryd â rôl heriol fel ei Reolwr Gyfarwyddwr. Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â rôl arweiniol er mwyn datblygu ymhellach broceriaeth yswiriant sydd eisoes yn llwyddiannus.

 

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn is-gwmni o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), a sefydlwyd ym 1955 i amddiffyn a hyrwyddo buddiannau pawb sy'n cael incwm - yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol - o amaethyddiaeth yng Nghymru yn ogystal â chefnogi bywyd, diwylliant a busnes gwledig. Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o'r prif froceriaid yswiriant yng Nghymru. Gan weithio'n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol mae gennym fynediad at ystod eang o gynnyrch blaenllaw’r farchnad ac rydym yn darparu gwerth gwych am arian i'n deiliaid polisi. Rydym wedi adeiladu enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gleientiaid amaethyddol, busnesau canolig bach, masnachol a phersonol ledled Cymru

 

Mae angen i ymgeiswyr gael:

 

 • profiad clir o wasanaethau ariannol ac yswiriant;
 • dealltwriaeth o farchnadoedd yswiriant;
 • cymwyseddau rheoleiddio;
 • pen busnes ardderchog;
 • y gallu i arwain
 • profiad o reoli pobl
 • profiad o reoli rhanddeiliaid
 • y gallu i weithio'n effeithiol o dan bwysau

Lleolir y swydd yn bennaf yn Aberystwyth ond bydd angen teithio tipyn ar draws Cymru a gweithio’n hyblyg er mwyn diwallu anghenion y busnes.

 

Byddai bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol.

 

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais sy’n cynnwys:

 

 • Datganiad yn nodi sut maent yn bodloni anghenion y swydd fel yr amlinellir yn y disgrifiad swydd (dim mwy na 5,000 o eiriau)
 • CV (dim mwy na 2 ochr A4)
 • Llythyr byr (un ochr o A4) yn amlinellu pam eu bod yn credu mai nhw yw'r ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd.

 

Mae'r pecyn a gynigir o fewn yr ystod o £100,000 - £120,000 OTE (wrth gyrraedd targedau) y flwyddyn - yn dibynnu ar brofiad a gallu. Mae'n cynnwys lwfans car a chynllun pensiwn cyfrannol.

 

Cynigir 20 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol gyda gwyliau banc arferol yn ychwanegol.

 

Gellir cael mwy o fanylion gan gynnwys y disgrifiad swydd trwy gysylltu â Margaret Shepherd ar 01970 629433 neu margaret.shepherd@fuw.org.uk

 

Derbynnir ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp, dydd Gwener, 24 Ionawr 2020.

 

https://www.fuwinsurance.co.uk/                   https://www.fuw.org.uk/