Swydd:
Cysylltydd Cyfathrebu’r Heddlu
Lleoliad:
Gwent
Cyflog:
£18,486 - £24,759
Cyfeirnod:
GwentPolForCoRm
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HEDDLU GWENT

Prif Weithgareddau: 

1.    Darparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

2.    Ymdrin yn effeithiol â phob cysylltiad, gan gynnwys galwadau 999, i’r Ystafell Gyfathrebu, trwy gael a chofnodi’r wybodaeth ofynnol, defnyddio systemau’r heddlu, darparu cyngor a datrys materion dros y ffôn, lle bo hynny’n bosibl, yn y man cyswllt cyntaf.

3.    Arfarnu pa mor frys y mae digwyddiadau, gan wneud penderfyniadau’n unol â’r canllawiau ymateb graddedig, yn unol â’r Model Penderfyniadau Cenedlaethol (NDM) a pholisïau eraill.  Dechrau camau gweithredu addas trwy systemau cyfrifiadurol yr heddlu a rhoi cyngor i aelodau’r cyhoedd ar gadw safle trosedd, polisïau a gweithdrefnau fforensig er mwyn hyrwyddo dull cyson o archwilio troseddau a helpu i ganfod troseddau. 

4.    Cynnal archwiliad ffôn i adroddiadau cychwynnol o droseddau/digwyddiadau a diweddariadau, i gydymffurfio â Safonau Cenedlaethol.  Arfarnu’r goruchwylydd mewn perthynas â llwythi gwaith presennol a chynnydd archwiliadau unigol.

5.    Rheoli’r galw digwyddiadau, rheoli’r rhestr adnoddau sydd ar gael i fynychu digwyddiadau, gan wneud y penderfyniad i ddargyfeirio adnoddau o un digwyddiad i’r llall, yn ôl yr angen, ar sail bygythiad, niwed, risg a bregusrwydd.

6.    Casglu a lledaenu gwybodaeth a chudd-wybodaeth i amlygu tueddiadau a phatrymau.
7.    Cyfrannu at ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau oddi mewn i’r Ystafell Gyfathrebu.

8.    Monitro a recordio grwpiau siarad digidol a’r system Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig, a systemau eraill, yn ôl yr angen, gan gynnal cofnodion cyfrifiadurol cywir o drosglwyddiadau, yn ôl yr angen, ac ymateb i geisiadau swyddogion a galwadau am gymorth.

9.    Annog a chynnal cysylltiad rhwng gwasanaethau brys eraill, darparwyr gwasanaethau, partneriaid cymunedol, Ardaloedd Plismona Lleol, adrannau arbenigol eraill a’r Ystafell Gyfathrebu, gan gynnig cyngor, yn ôl y gofyn.
 
10.    Monitro ffonau a chamerâu traffyrdd a ffonau ‘torri i lawr’ eraill, a chymryd camau yn ymwneud â llifoedd traffig - gan gynnwys rhwystrau, ceir sydd wedi torri i lawr, llwythi annormal a damweiniau - i gynorthwyo asiantaethau partner.

11.    Monitro camerâu TCC, lle bo hynny’n briodol ac yn ofynnol, a darparu gwybodaeth berthnasol i adnoddau sy’n mynd i’r safle, yn ôl yr angen, er mwyn iddynt gymryd camau gweithredu.

12.    Cyflawni dyletswyddau’r Ystafell Gyfathrebu mewn cyfleusterau arbenigol eraill i gynorthwyo achosion a digwyddiadau, yn ôl y gofyn.

13.    Mynd i’r llys ac achosion priodol eraill, yn ôl yr angen, i roi tystiolaeth yn ymwneud â digwyddiadau neu gofnodion a grëwyd.

14.    Ymgymryd â’r cyfrifoldeb o gofnodi diffygion a rhoi gwybod i’r adran berthnasol amdanynt.

15.    Hyrwyddo a glynu wrth Bolisi Cyfle Cyfartal Heddlu Gwent i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithlu amrywiol.

16.    Cymryd gofal rhesymol am eich diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill; cydweithio â rheolwyr/goruchwylwyr i gydymffurfio â dyletswyddau iechyd a diogelwch statudol; rhoi gwybod am ddigwyddiadau, damweiniau, diffygion ac ati.  Cyfranogi’n llawn yn y broses arfarnu perfformiad.

17.    Cyflawni rôl Tiwtor mewn unrhyw faes yn yr Ystafell Gyfathrebu, asesu cydweithwyr yn y sgiliau gofynnol, rhoi adborth a chofnodi canlyniadau mewn perthynas â’r broses hon. 

18.    Mynychu diwrnodau hyfforddi a mewnbynnau llawn, yn ôl y gofyn, yn unol â’r cytundeb gweithio sydd ar waith ar gyfer presenoldeb (hyd a lleoliad).

  
Amgylchiadau Arbennig: 

1.    Mae Heddlu Gwent yn sefydliad di-fwg.
2.    Mae’r rôl hon yn gofyn i gyflogeion weithio patrwm sifft sy’n cwmpasu’r gofyniad gweithredol 24/7.
3.    Rhaid i holl ddarpar staff Heddlu Gwent arddangos y priodweddau o allu gweithio mewn sefydliad gyda grwpiau lleiafrifol a darparu gwasanaeth i grwpiau lleiafrifol mewn cymunedau.  Rhaid iddynt ddangos eu bod yn gallu cyfrannu at amgylchedd gwaith agored, teg lle na chaniateir ymddygiad amhriodol.  Rhaid iddynt beidio ag arddangos unrhyw dystiolaeth o debygolrwydd o gyfrannu mewn unrhyw ffordd at fwlio yn y gweithle neu ymddygiad rhywiaethol neu hiliol.


Dalier sylw: Darperir y disgrifiad swydd hwn i roi amlinelliad bras o weithgareddau gwaith y swydd hon.  Mae’n bosibl y bydd Heddlu Gwent yn mynnu bod dyletswyddau eraill yn cael eu cyflawni nad ydynt o reidrwydd wedi’u nodi yn y disgrifiad swydd ond sy’n gymesur â graddfa’r swydd.  Fel un o weithwyr Heddlu Gwent, mae’n bosibl y bydd angen i chi wasanaethu mewn unrhyw sefyllfa sy’n briodol i’ch graddfa neu mewn unrhyw sefydliad o fewn ffiniau Heddlu Gwent er mwyn sicrhau gweithrediad effeithlon ac effeithiol y sefydliad.