Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Rheolwr Cynllun Llwybr Carlam Ffeithiol Cymru Caerdydd yn ddibynnol ar brofiad FFTWSM19626 Dros Dro S4C

Cyflwyniad i'r swydd 

Mae BBC Cymru Wales, Channel 4 ac S4C wedi cyhoeddi partneriaeth hyfforddi newydd i gefnogi datblygiad a thwf cynhyrchu teledu ffeithiol yng Nghymru.  Bydd y Cynllun Llwybr Carlam Ffeithiol Cymru (FFTW) newydd - a fydd yn cael ei lansio gan y tri darlledwr yng Nghymru yn yr Hydref 2019, yn darparu datblygiad a hyfforddiant wedi'u teilwra i unigolion sy'n meddu ar botensial i fod yn gynhyrchwyr cyfresi yn y dyfodol.   

Rydym yn dymuno gweithio gyda Rheolwr rhan-amser a fydd yn arwain y cynllun dros gyfnod o 18 mis, yn rhannu ei frwdfrydedd dros gynhyrchu ffeithiol ac yn mwynhau defnyddio’i wybodaeth a’i graffter personol i feithrin cynrychiolwyr y Cynllun.   


Prif gyfrifoldebau 

Bydd y Rheolwr FFTW yn mireinio ac yn dylanwadu ar gynnwys y rhaglen, yn creu proses recriwtio agored i gynrychiolwyr, yn rheoli sut y caiff y rhaglen ei chyflwyno, ac yn cyfrannu’n bersonol at ddatblygiad pob cynrychiolydd yn ystod oes y Cynllun.   

Bydd Rheolwr y Cynllun yn pennu ac yn sefydlu pecynnau hyfforddi pwrpasol a fydd yn cael eu teilwra i bob unigolyn ar y cynllun, gan gynnwys lleoliadau cynhyrchu, mentora a chyfleoedd i weithio ochr yn ochr â thimau comisiynu'r darlledwyr.   

Bydd y Rheolwr FFTW yn atebol i Gr?p Llywio traws-sector sy’n cynnwys tri darlledwr a chynrychiolwyr o’r sector annibynnol i sicrhau bod y Cynllun yn manteisio ar y cyfleoedd gorau i ddatblygu sydd ar gael. 


Ai chi yw'r ymgeisydd gorau? 

Dylai Rheolwr y Cynllun feddu ar brofiad helaeth o gynhyrchu ffeithiol. Bydd ganddo ef/hi rwydwaith eang o gysylltiadau ym maes cynhyrchu teledu, gwybodaeth am ddatblygu’r sector yng Nghymru yn ogystal â diddordeb mewn gwneud hynny, a dealltwriaeth neu werthfawrogiad pendant o weithio yng Nghymru a gyda’r ddwy iaith genedlaethol.  Hefyd, bydd rheolwr y cynllun yn deall pa gyfleoedd hyfforddi a datblygu fydd yn fwyaf cynhyrchiol i bob cynrychiolydd, ac yn fwy na dim bydd ganddo ef/hi ddymuniad i rannu gwybodaeth ac arwain a chefnogi’r cynrychiolwyr wrth ddatblygu eu gyrfaoedd.  

Rôl prosiect llawrydd dros oddeutu 18 mis ydy hon, a bydd yn dechrau yn yr Haf 2019.  Rydym yn rhagweld y bydd angen neilltuo oddeutu 15-20 awr yr wythnos ar gyfer y rôl, ond bydd hyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad presennol yr unigolyn, ynghyd â’i allu i gyflawni o fewn yr amserlenni.   
Mae cyfle i ddeiliad y swydd lunio ei batrwm gweithio’n hyblyg ei hun, a fydd yn ei alluogi i gyflawni’r cynllun hwn ochr yn ochr ag ymrwymiadau proffesiynol eraill dros gyfnod y cynllun.  Bydd yr unigolyn yn atebol i Gr?p Llywio’r Cynllun.   

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Sian Gwynedd, Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys, BBC Cymru Wales ar sian.gwynedd@bbc.co.uk 
 
I wneud cais, anfonwch y canlynol atom; 
• CV diweddar • Llythyr eglurhaol, sy’n cyfeirio at y disgrifiad swydd, gan esbonio’n llawn sut  mae eich sgiliau, gallu a phrofiad yn diwallu gofynion penodol y rôl,  gydag enghreifftiau o adegau pryd rydych chi wedi dangos y rhain. 
 
Dylid anfon eich cais mewn e-bost at Katie.Feagan@BBC.co.uk erbyn 5pm ddydd Llun 8 Gorffennaf 2019.