Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Datblygwr Dadansoddwr Profiadol Caerdydd £30,000 - £45,000 Meth4DatDad Parhaol Method4

DATBLYGWR DADANSODDWR PROFIADOL

Cyflog: £30,000 - £45,000 yn dibynnu ar brofiad.

Lleoliad: Canol Caerdydd, ystyrir gweithio o bell.

Oriau: Swyddi llawn amser (37.5 awr gydag amseroedd dechrau a gorffen hyblyg bob dydd) a rhan-amser ar gael, nodwch pa un fyddai orau gennych yn eich cais.

Cefndir

Pobl ddatblygu ydym ni yn Method4, ac rydym ni’n creu datrysiadau meddalwedd rhagorol a chymhleth ac yn gwneud iddo edrych yn hynod o hawdd. Mae gennym ni gyfleoedd ar gael i ddatblygwyr profiadol ymuno â’n timau datblygu Agile, gan weithio ar brosiectau datblygu meddalwedd ar gyfer amrywiaeth eang o gleientiaid.

Rydym wedi ein lleoli mewn man ardderchog yng nghanol Caerdydd, y gellir ei gyrraedd yn rhwydd ar droed o Orsaf Caerdydd Canolog. Rydym yn ymwybodol bod angen y bobl orau arnom ni er mwyn creu’r dechnoleg orau, felly rydym yn gwneud ymdrech wirioneddol i wneud Method4 yn lle gwych i weithio ynddo yn ogystal â lle y gall ein pobl wneud pethau anhygoel.

Byddwch yn ymwneud ag amrywiaeth eang o dechnolegau, gan ddatblygu platfformau digidol a chymwysiadau cwmwl. Os ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich gyrfa gan ddefnyddio’r offer a’r technegau datblygu diweddaraf, byddwch yn elwa ar gymorth cydweithwyr gwybodus a chyfeillgar mewn amgylchedd gwaith gwych, yn ogystal â chael mynediad at ddeunyddiau hyfforddi gan Pluralsight a chredydau Microsoft Azure i arbrofi gyda’r dechnoleg cwmwl ddiweddaraf.

Cyfrifoldebau: 

 • Gweithio’n agos gyda chleientiaid i ddatblygu datrysiadau meddalwedd cyflawn i safon uchel;  
 • Cymryd rhan yng nghylch oes cyfan prosiect, o gasglu gofynion a dylunio meddalwedd i gyhoeddi, cynnal profion o ddechrau’r broses i’r diwedd a chymorth system;  
 • Cyflawni swyddogaeth flaenllaw yn un o’n timau datblygu Agile gan weithio ar amryw o brosiectau sydd â gwahanol derfynau amser; 
 • Dylanwadu ar benderfyniadau pensaernïol, gan ddefnyddio’r technolegau gorau a mwyaf addas sydd ar gael. 

Rydym yn chwilio am: 

 • Agwedd frwdfrydig at waith; 
 • Sgiliau cyfathrebu/rhyngbersonol ardderchog; 
 • Balchder mewn gwaith wedi ei gyflawni’n dda;  
 • Llygad am fanylion; 
 • Diddordeb brwd mewn technoleg;  
 • Y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

Sgiliau hanfodol:

 • Profiad o ddadansoddi gofynion system;  
 • Profiad datblygu o dechnolegau Microsoft; 
 • Adeiladu meddalwedd gwe .NET, MVC; 
 • Datblygu cronfeydd data (gan gynnwys SQL); 
 • JavaScript, CSS; 
 • Datblygu strategaethau profi meddalwedd. 

Sgiliau sy’n ddymunol ond nid yn hanfodol: 

 • Datblygu ar Microsoft Azure; 
 • Datblygu Agile (er enghraifft SCRUM); 
 • Datblygu ar SharePoint ac Office 365; 
 • Dylunio Profiad Defnyddwyr (UX); 
 • Dylunio pensaernïaeth system. 

Buddion

Cynllun pensiwn; 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn (a gwyliau banc) yn cynyddu un diwrnod ar gyfer pob blwyddyn a gwblheir hyd at 35 diwrnod; tanysgrifiad Pluralsight; tanysgrifiad Visual Studio Enterprise; cynllun bonws; cynllun beicio i’r gwaith; digwyddiadau elusennol a chymdeithasol drwy gydol y flwyddyn; coffi mâl ffres a ffrwythau am ddim.

Ceisiadau

Anfonwch eich CV (yn Saesneg, y Gymraeg neu’n dwyieithog) i swyddi@method4.co.uk gan nodi pa un ai swydd llawn amser neu ran-amser yr ydych yn ymgeisio amdani.