Swydd:
Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
Hyd at £ 72,905 y flwyddyn
Cyfeirnod:
ACAEW1307/SG-LB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales

Mae Cymwysterau Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ymuno â'n tîm yng Nghasnewydd a darparu arweinyddiaeth arbenigol i elfennau ein sefydliad sy'n wynebu'r cyhoedd a chyfathrebu.

Mae'r rôl hon o safon uchel ac yn berffaith i unigolyn ag arweinyddiaeth eithriadol, cyfathrebu strategol a phrofiad ar lefel bwrdd barhau â'i lwybr gyrfa gyda'n sefydliad blaenllaw.

 

Byddwch yn eistedd ar ein Bwrdd Rheoli a bydd gennych fewnbwn strategol hanfodol i redeg y sefydliad gan ychwanegu eich arbenigedd a'ch profiad penodol i sicrhau ein bod yn cael ein cydnabod fel yr arbenigwyr a'r arweinwyr ym maes addysg Cymru.

 

Felly, os ydych chi'n barod am eich her nesaf, yn awyddus i wella'ch portffolio o brofiad ac yn teimlo y gallech chi ychwanegu dyfnder profiad i'n tîm arweinyddiaeth, rydyn ni'n aros i glywed gennych chi.

 

Y Rôl

 

Fel y Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, byddwch yn cael y dasg o arwain cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer ein sefydliad.

 

Bydd y rôl lefel uwch hon yn golygu eich bod yn datblygu ac yn cyflawni'r strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu yn barhaus gyda'r nod o hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn systemau cymwysterau a chymwysterau yng Nghymru.

 

Gan reoli tîm o naw aelod o staff, byddwch yn goruchwylio'r holl gysylltiadau â'r cyfryngau, cyhoeddi a golygu, cyhoeddi a dylunio digidol, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu cylchlythyr, rheoli ymgyrchoedd, rheoli digwyddiadau rhanddeiliaid a gweithgareddau cymorth maes.

 

Byddwch yn rheoli cyllideb o £ 150,000 ar gyfer noddi digwyddiadau a gweithgareddau cymorth allanol a byddwch yn atebol am gadw safonau dwyieithog, brand a thôn y llais.

 

Amdanoch chi

 

Er mwyn cael eich ystyried fel y Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, bydd angen i chi:

 

- Fod yn arweinydd credadwy, deinamig sy'n dangos profiad o reoli timau i ysgogi gwahanol unigolion a chynyddu perfformiad a gwelliant parhaus i'r eithaf

- Profiad profedig o ddatblygu strategaethau cyfathrebu ar gyfer sawl rhanddeiliad

- Profiad o ddatblygu perthnasoedd gwaith cryf yn gyflym gydag unigolion allweddol yn fewnol ac yn allanol

- Hanes profedig o ddarparu cyngor clir, cytbwys ac arweinyddiaeth broffesiynol ar lefel y Bwrdd ac uwch reolwyr

- Profiad profedig o reoli cyfathrebiadau argyfwng a lleihau effaith negyddol ar enw da sefydliad

- Gwybodaeth o'r technegau gwerthuso diweddaraf i fesur effeithiolrwydd gweithgareddau cyfathrebu a chysylltiadau allanol a ddarperir, gan gynnwys gweithgareddau cyfathrebu digidol

- Dealltwriaeth dda o bwysigrwydd yr iaith a'r diwylliant Cymraeg

- Cymhwyster proffesiynol perthnasol fel Aelodaeth y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus, Aelodaeth o'r Sefydliad Marchnata Siartredig neu gyfwerth. Bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau a phrofiad priodol i allu ymgeisio am aelodaeth a chael aelodaeth hefyd yn cael eu hystyried

 

Byddai profiad yn y sector addysg yn fuddiol i'ch cais. Byddai profiad o reoli cyllideb, datblygu manylebau a rheoli cyflenwyr hefyd yn fantais, ynghyd â dealltwriaeth o faterion gwleidyddol mewn addysg.

 

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus, Pennaeth Cyfathrebu Allanol, Pennaeth Marchnata, Cyfarwyddwr Marchnata, Cyfarwyddwr Marcoms, neu Bennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus.