Swydd: Lleoliad: Cyflog: Cyfeirnod: Math o Swydd : Cleient :
Dirprwy Reolwr Perthynas Cwsmeriaid (Dwyieithog) Caerdydd £20,685.60 WMCCWS0419 Parhaol Canolfan Mileniwm Cymru | Wales Milennium Centre

Dyddiad Cau: 2 Mehefin 2019

Y Prif Ddiben :

Cynorthwyo’r Rheolwr Perthynas Cwsmeriaid gyda gweithrediadau dyddiol y Swyddfa Docynnau. I ddatblygu a rheoli Cynorthwywyr Perthynas Cwsmeriaid yn eu swyddogaethau gan sicrhau lefel uchel o ofal a gwasanaeth cwsmer bob amser.

Atebolrwydd Cyffredinol:

 1. Gweithio ein effeithlon gydag aelodau o'r tîm, gan helpu mewn meysydd eraill yn ôl y gofyn; cynorthwyo'r rheolwr llinell wrth bennu targedau tîm/ adrannol a nodi a gweithredu strategaethau a rheoli prosiectau;

 2. Ymateb yn gyflym ac yn briodol i ofynion a galwadau busnes, gan sicrhau boddhad cwsmeriaid bob amser

 3. Meithrin a chynnal cydberthnasau â chleientiaid busnes hen a newydd drwy safon uchel o ofal cwsmeriaid a gweithio a chysylltu ag ystod eang o gysylltiadau allanol;

 4. Cynnal cofnodion cywir gan sicrhau bod cronfa ddata'r adran wedi'i diweddaru ar bob adeg a llunio adroddiadau yn ôl cais y Rheolwr ;

 5. Rheoli cyllidebau gwariant, cadw cofnodion ariannol o gostau, cysylltu ag adrannau mewnol i sicrhau y caiff gwybodaeth berthnasol ei chyfleu drwy'r amser;

 6. Cydweithio a chysylltu â sefydliadau preswyl i helpu i sicrhau dull integredig a chynhwysfawr o gyflawni uchelgais y Ganolfan;

 7. Bod yn gyfrifol am eich Iechyd a Diogelwch eich hun ac eraill

 

Atebolrwydd Arbenigol:

 1. Rheoli Cynorthwywyr Perthynas Cwsmeriaid yn rhagweithiol, drwy ddefnyddio system reoli'r Ganolfan Gyswllt ar gyfer adroddiadau deallus, gan sicrhau y gwasanaethir cwsmeriaid y Ganolfan yn eu dewis ddull o gyfathrebu yn brydlon.

 2. Cynorthwyo Rheolwyr Perthynas Cwsmeriaid wrth recriwtio a threfnu, rhoi hyfforddiant parhaus, archwilio a rheoli perfformiad staff y Ganolfan Gyswllt.

 3. Ar y cyd ag aelodau o'r tîm, sicrhau bod pob sioe/digwyddiad/cynnyrch/gwasanaeth wedi'u gosod ar System Rheoli Perthynas Cwsmeriaid (Tessitura) yn brydlon.

 4. Gweinyddu cynllun aelodaeth y Ganolfan yn y ffordd fwyaf effeithlon gan annog staff y Ganolfan Gyswllt i hyrwyddo a gwerthu'r cynllun a chyflawni targedau gwerthu y cytunwyd arnynt.

 5. Annog Cynorthwywyr Perthynas Cwsmeriaid i ddatrys problemau cwsmeriaid yn annibynnol gan ymateb i faterion difrifol lle bo angen, a diwygio'r gwasanaeth yn briodol a thynnu sylw'r rheolwyr i unrhyw faterion sy'n codi'n aml ar gyfer er mwyn eu hadolygu.

 6. Rheoli gweithrediadau dyddiol y swyddfa docynnau, cysoni cyfrifon, sicrhau y dilynir pob proses a pholisi cyfreithiol a threfniadol wrth dynnu sylw at unrhyw broblemau a'u datrys.

 7. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf i Hyrwyddwyr/ Cleientiaid Digwyddiadau, gan ddarparu adroddiadau a chyfarwyddyd yn ôl y gofyn.

 

Mesurau Llwyddiant:

 • Llwyddo yn erbyn Adolygiad o Berfformiad a Datblygiad ac amcanion blynyddol

 • Boddhad ac Adborth Staff / Cwsmeriaid

 • Systemau Adborth Mewnol

Ceisio : CV a llythyr eglurhaol i plsupport@wmc.org.uk

Am fwy o wybodaeth ewch i>https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/

Mae proffil y rôl hwn yn nodi prif ddyletswyddau'r swydd ar y dyddiad y cafodd ei lunio.  Gall y dyletswyddau hyn amrywio o bryd i'w gilydd heb newid cymeriad cyffredinol y swydd na faint o gyfrifoldebau sydd ynghlwm wrthi.  Mae amrywiadau o'r fath yn gyffredin ac nid ydynt ynddynt eu hunain yn cyfiawnhau ailystyried gradd y swydd.