Swydd:
Dadansoddydd Data
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Cystadleuol yn unol â phrofiad a chymwysterau
Cyfeirnod:
S4CDaddat
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Dadansoddydd Data

 

Mae S4C yn edrych am Ddadansoddydd Data profiadol o fewn tîm Data a Dadansoddi S4C. Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda basiau data sylweddol a defnyddio gwyddor data i ddeall arferion gwylio, a thrwy hyn gael dylanwad sylweddol ar benderfyniadau comisiynu, golygyddol a marchnata S4C.

 

Byddwch yn dadansoddi ac egluro ymddygiad gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer, gan ddatblygu a chynnal adroddiadau a fydd yn portreadu patrymau gwylio ar alw yn y modd mwyaf effeithiol. Byddwch hefyd yn cyfuno’r data arlein efo data gwylio gan BARB i greu cyfundrefn adrodd o’r newydd ar draws holl lwyfannau darlledu S4C, gan gyfleu eich casgliadau mewn modd effeithiol a diddorol.

 

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu da yn y Gymraeg a’r Saesneg, disgwylir i chi fod â phrofiad sylweddol o weithio’n llwyddiannus yn y maes ystadegol a dadansoddol, gan gynnwys defnydd helaeth o R a SQL neu eu tebyg.

 

Manylion eraill

 

Lleoliad:        Canolfan S4C Yr Egin, yng Nghaerfyrddin

 

Cyflog:           Cystadleuol yn unol â phrofiad a chymwysterau

 

Cytundeb:     Parhaol

 

Oriau gwaith: 35.75 awr yr wythnos

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Gwyliau:       Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau

 

Pensiwn:       Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun a disgwylir i chi gyfrannu 5%

 

 

Ceisiadau

 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 prynhawn Llun 30 Mawrth 2020 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG. Ni dderbynnir CV.

 

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd) neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif.  Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.  Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.