Swydd:
Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol (Heno a Prynhawn Da)
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Dibynnol ar Brofiad
Cyfeirnod:
SwyddleCCCHenoPryn
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Tinopolis

Mae Tinopolis yn chwilio am gydlynydd cyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r tîm cynhyrchu, i weithio ar raglenni gan gynnwys Heno a Prynhawn Da yn ein stiwdios yn Llanelli. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol ynghyd â’r cyfrifon perthnasol. Byddwch yn gweithio i gynyddu’n presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol tra’n chwilio am gyfleodd newydd  er mwyn cysylltu ac ehangu cynulleidfaoedd. Byddwch yn adrodd i Uwch Gynhyrchydd Heno a Prynhawn Da ond o ddydd i ddydd byddwch yn gweithio gyda’r tîm cynhyrchu cyfan i sicrhau safon uchel o gynnwys amrywiol a chyfoethog ar draws ein cyfrifon cymdeithasol.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Cytundeb: 3 mis, cyfnod prawf 3 mis

Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd 21 Mehefin 2019 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.