Swydd:
Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid
Lleoliad:
Porthmadog
Cyflog:
£24,818 - £27,578
Cyfeirnod:
SwyddleCThEMRH
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HMRC | CThEM

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg (2 Swydd)

Porthmadog

Cyfeirnod Swydd:  13215

Cyflog: £24,818 - £27,578  Pro-rata ar gyfer gweithwyr rhan amser

Contract: Parhaol

Oriau:   Gweithio hyblyg, Llawn Amser, Rhannu Swydd, Rhan-amser

Dyddiad Cau: 2 Hydref

Crynodeb

Ydych chi’n rhugl yn y Gymraeg? Ydy rheoli yn ail natur i chi? Ydy gwasanaeth cwsmeriaid ar frig eich rhestr ac ydych chi’n gweld eich hun fel arweinydd dynamig yn y dyfodol? Efallai y bydd y swydd hon yn berffaith i chi.

Ni yw awdurdod treth, taliadau a thollau’r DU, ac mae gennym ddiben hanfodol: rydym yn casglu’r arian sy’n talu am wasanaethau cyhoeddus y DU ac yn helpu teuluoedd ac unigolion drwy gyfrwng cymorth ariannol sydd wedi’i dargedu. Rydym yn gwneud hyn drwy fod yn ddiduedd ac yn fwyfwy effeithiol ac effeithlon wrth weinyddu. Rydym yn helpu’r mwyafrif gonest i gael eu trethi’n iawn, ac yn ei gwneud yn anodd i’r lleiafrif anonest dwyllo’r system.

Rydym yn chwilio am bobl uchelgeisiol, brwdfrydig a chryf eu cymhelliad. Unigolion gydag agwedd bositif sydd â sgiliau arwain, trefnu a chyfathrebu rhagorol, ac sydd ag awydd i weithio gydag ystod amrywiol o gydweithwyr i gefnogi ac effeithio ar fywydau pobl yn y DU mewn modd cadarnhaol.

Disgrifad Swydd

Rydym yn chwilio am o unigolion dynamig, brwdfrydig, sydd ag angerdd am wasanaeth i gwsmeriaid ac sy’n gyfathrebwyr rhagorol. Does dim angen unrhyw wybodaeth neu brofiad o dreth na phrofiad gwaith o unrhyw fath i wneud cais, ond dylech fod â diddordeb mewn cynrychioli CThEM a bod yn arweinydd.

Byddwch yn rheoli tîm sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i’n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod â’r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy iaith yn gyflym.

Er mwyn llewyrchu yn y rôl hon, bydd angen i chi feddu ar y rhinweddau canlynol:

• bod yn esiampl i eraill

• bod yn hyblyg ac yn barod i addasu

• annog cydweithwyr er mwyn gwireddu canlyniadau

• cydweithio gyda chydweithwyr er mwyn cyflawni nodau

• bod â sgiliau cyfathrebu rhagorol a bod yn hyderus wrth ddelio â phobl

• bod yn gymwynasgar, canolbwyntio ar anghenion y cwsmer a pheidio â chael eich cynhyrfu gan ddyddiadau cau

• gweithio fel rhan allweddol o’n tîm er mwyn gwella cynhyrchiant ac ansawdd, a chefnogi gwelliant parhaus

Patrymau Gwaith: Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn.

Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos.

Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 25 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p’un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau â’ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i’r patrwm gwaith hwn.

Oriau rhan amser: Ar gyfer swyddi rhan amser llwyddiannus, bydd y cyflog a’r gwyliau blynyddol ar sail pro rata.

Cyfrifoldebau

Fel Rheolwr Rheng Flaen, bydd arwain, cymell ac annog eich tîm i roi o’i orau a gwella’n barhaus yn hanfodol i’ch llwyddiant chi’ch hun a llwyddiant yr adran ehangach.

Byddwch yn gyfrifol am reoli tîm o swyddogion gweinyddol, a bydd eich dyletswyddau’n cynnwys y canlynol (ond nid y rhain yn unig):

• cyfathrebu â’ch tîm a’r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg

• gwneud ymyriadau arweinyddiaeth

• cynnal trafodaethau perfformiad a datblygiad rheolaidd gyda’ch tîm

• rhoi adborth amserol i’ch tîm

• rhoi cymorth a help i’ch tîm gyda galwadau cwsmeriaid

• monitro ansawdd ac anghenion hyfforddiant

• gweithio ar y cyd tuag at nodau a rennir

• rheoli targedau amser real a gwybodaeth safonau

• defnyddio technegau cyfathrebu a rheoli i greu canlyniadau o safon

Rydym yn dyheu am fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom.

Buddion

• Cyfleoedd dysgu a datblygiad wedi’u teilwra i’ch rôl

• Amgylchedd gyda sawl opsiwn gweithio

• Diwylliant sy’n annog amrywiaeth a chynhwysiant

• Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Os ydych yn gwneud cais am swydd mewn swyddfa sy’n rhan o leoliad canolfan ranbarthol, neu safle trosiannol neu arbenigol, gall y canlynol fod yn gymwys: Bydd Cymorth Teithio Dyddiol ar gael ar gyfer y swydd hon, ar yr amod bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn un o gyflogeion Cyllid a Thollau EM ar hyn o bryd a’i fod yn bodloni’r gofynion cymhwystra a amlinellir yng nghanllawiau Cymorth Teithio Dyddiol yr adran.