Swydd:
Hysbyseb Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)
Lleoliad:
Caerfyrddin neu Gaernarfon
Cyflog:
£27,200 - £32,831
Cyfeirnod:
S4CWasg
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
S4C

Dawn ysgrifennu? Trwyn am stori? Profiad o weithio gyda newyddiadurwyr?

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â thîm y Wasg. 

 

Fel aelod o dîm cyfathrebu bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddent yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

 

Byddent hefyd o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Wasg a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn defnyddio’i profiad o ddelio gyda’r wasg er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

 

Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn gyfrifol am:

 

 • Hyrwyddo rhaglenni a chyfresi yn y wasg gan lunio straeon a datganiadau ynghyd ag

adnabod lluniau llonydd a deunydd fideo addas gan ddwyn perswâd ar olygyddion a

newyddiadurwyr i gynnwys eich straeon.

 

 • Gweithio gydag eraill o fewn y tîm i hyrwyddo rhaglenni a chyfresi gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol addas i’r cynnwys a’r gynulleidfa arfaethedig.

 

 • Llunio datganiadau rhagweithiol ac ymatebol, yn aml o dan bwysedd amser.

 

 • Fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu mae’n bosib y byddwch yn rhan o bresenoldeb S4C ym mhrif ddigwyddiadau Cymru.

 

 • Fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu mae’n bosib y byddwch yn bresennol mewndigwyddiadau

corfforaethol S4C e.e. cyfarfodydd cyhoeddus, lansiadau ac yn y blaen.

 

 • Bydd disgwyl iddynt werthuso’i gwaith er mwyn sicrhau fod y gwaith wedi cyrraedd y nod,ac yn darparu gwerth am arian.

 

Ymhlith cyfrifoldebau eraill byddent yn gyfrifol am (heb gyfyngiad):

 

 • Cyfrannu i syniadau creadigol.

 • Cywiro deunydd golygyddol a phrawf ddarllen.

 • Cynorthwyo gydag ymholiadau o’r Wifren Gwylwyr.

 • Cynrychioli S4C mewn cyfarfodydd gyda chwmnïau a chyrff eraill.

 • Cyfathrebu a chydlynu’n effeithiol gyda gwahanol adrannau o fewn S4C.

 • Disgwylir iddynt ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o bryd i’w gilydd.

 • Er mwyn sicrhau man gwaith diogel ar gyfer staff byddent yn gweithredu yn unol â’r Polisi Iechyd a Diogelwch ac yn cynnal a gweithredu argymhellion asesiadau risg sydd o fewn eich awdurdod.

 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill.

 

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu.  Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

 

 

 

 

Cytundeb:       9 mis

 

Oriau gwaith:   35.75

 

Cyfnod prawf: 4.5 mis