Swydd:
Cynorthwyydd Cyfathebu
Lleoliad:
Abertawe
Cyflog:
£20000 - £23250
Cyfeirnod:
SwyddlePLC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Comisiynydd Plant Cymru | Children's Comissioner Wales

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

  • Cyflog yn dechrau ar £20,000 y flwyddyn, llawn amser
  • Cyflog yn codi pob blwyddyn (gyda pherfformiad boddhaol) i swm o £23,250 y flwyddyn llawn amser
  • Lleoliad: Abertawe
  • Cefnogir patrymau gwaith hyblyg
  • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 9yb 20 Ionawr 2020

Eich gwaith

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc  gyda’r cyhoedd.

Pa sgiliau bydd angen arnoch?

Bydd angen i chi fod yn drefnus, yn hyderus, gyda sgiliau ysgrifennu o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Bydd angen i chi fedru cynnal perthnasau da gyda rhanddeiliad gwahanol, i allu rhannu ein gwaith ar ein sianelu cyfryngau cymdeithasol, a bod yn angerddol am greu newid positif i blant.

Ni

Rydyn ni eisiau Cymru i fod yn wlad lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn yr un cyfle i gyrraedd ei botensial llawn.

Rydyn ni’n awyddus iawn i ffeindio rhywun sydd hefyd yn teimlo’n gryf am helpu plant a phobl ifanc yng Nghymru i dderbyn eu hawliau ac i fyw bywydau hapus, iach a diogel.

Gwneud cais

Cwblhewch y ffurflenni a dychwelwch at recriwtio@complantcymru.org.uk neu trwy’r post.

FFURFLEN GAIS

FFURFLEN CYDRADDOLDEB A MONITRO AMRYWIAETH

DISGRIFIAD SWYDD

GWYBODAETH AR GYFER YMGEISWYR

Rydyn ni’n gosod gwerth ar amrywiaeth yn ein tîm ac yn deall arwyddocâd cynrychioli’r boblogaeth amrywiol o blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Bydden ni’n arbennig o falch, felly, i dderbyn ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein gweithlu.

Gallwch dderbyn copi o’r dogfennau mewn fersiwn print mawr, breil, neu fersiwn sain trwy gysylltu gyda ni.