Swydd:
Prif Swyddog
Lleoliad:
Newport
Cyflog:
28000 - 30000
Cyfeirnod:
MIC1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Iaith Casnewydd

 Prif Swyddog Menter Iaith Casnewydd 
 Swyddfa Menter Iaith Casnewydd 
 37.5 awr yr wythnos gan gynnwys gwaith gyda’r nos ac ar y penwythnos yn achlysurol 
  £28,000 - £30,000 y flwyddyn 


 Dyma gyfle gwych i unigolyn uchelgeisiol ymuno â ni yma yng Nghasnewydd wrth i'r Gymraeg ffynnu o fewn ein cymunedau a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth arwyddocaol i gyrraedd miliwn o siaradwyr. 


 Y mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol nid er elw ac yn elusen gofrestredig, sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd a thu hwnt. 


 Pwrpas y Swydd   Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am reoli holl weithgarwch y Fenter, dan oruchwyliaeth y pwyllgor rheoli ac am arwain staff a thîm o wirfoddolwyr.  Bydd yn gyfrifol am roi cynllun gweithredu Menter Iaith Casnewydd ar waith a bydd pwyslais amlwg ar weithredu mewn partneriaeth gyda chyrff lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn sicrhau gweld y Gymraeg yn datblygu fel iaith gymunedol a chymdeithasol yn yr ardal. 


 PRIF GYFRIFOLDEBAU

• Cydlynu a datblygu Menter Iaith Casnewydd drwy gynllunio gweithgareddau’r Fenter

• Trefnu holl weithgarwch y Fenter mewn cydweithrediad â’r Pwyllgor Rheoli er mwyn cyflawni Cynllun Datblygu cyfredol  Menter Iaith Casnewydd.

• Diweddaru Cynllun Datblygu Menter Iaith Casnewydd mewn cydweithrediad â’r Pwyllgor Rheoli yn rheolaidd.

• Llunio a chyflwyno ceisiadau i ddenu nawdd o ffynonellau amrywiol er  mwyn datblygu prosiectau yn unol â chynllun datblygu’r Fenter

• Darparu adroddiadau cyson a chywir fel bo angen i’r Pwyllgor Rheoli a’r sefydliadau ariannu, Tŷ’r Cwmnïau a Chomisiwn Elusennau.

• Creu a chynnal partneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sy’n hyrwyddo amcanion Menter Iaith Casnewydd. 

• Cynrychioli’r Fenter ar fforymau a phwyllgorau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er budd amcanion Menter Iaith Casnewydd.

• Codi proffil yr Iaith Gymraeg yn y Sir a hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar draws pob sector  

• Rheoli staff y Fenter • Monitro a gwerthuso prosiectau

• Cydlynu gwasanaethau a gyflenwir gan asiantaethau allanol yn effeithiol yn cynnwys y gyflogres a gwasanaeth cyfrifyddol.

• Rheoli cyllideb a chyllid y Fenter wrth gadw cyfrifon cyfredol a chywir

• Rheoli swyddfa effeithiol • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y galw  
 
 
Cyflawni’r Swydd 
 Mae’r Prif Swyddog yn atebol i Bwyllgor Rheoli’r Fenter ac yn benodol i’r Cadeirydd / Is-gadeirydd. 
 
Bydd gofyn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau ar adegau yn ogystal â theithio i gyfarfodydd, cynadleddau ac i ymweld â mudiadau eraill. 
 
Bydd y Prif Swyddog yn ymwybodol o iechyd a diogelwch ei hunan ac eraill ac yn ymrwymo i ddilyn polisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch y Fenter yn ogystal ag ystod o bolisïau eraill y Fenter. 
 
Mae Menter Iaith Casnewydd yn gweithredu Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae’r polisi hwn yn ymwneud â deilydd y swydd a’r bobl y bydd y Swyddog mewn cyswllt â hwy a sut y bydd yn cyflawni’r gwaith.  
 
Mae Menter Iaith Casnewydd yn gweithio gydag ystod eang o bobl sydd â chyfleoedd cyfyngedig oherwydd eu dewis iaith. Bydd gofyn am ganfod dulliau arloesol i herio a datrys hyn a bydd yr awydd, y gallu a’r weledigaeth i gyflawni hyn yn  llwyddiannus yn allweddol i ddeilydd y swydd hon. 
 
Manyleb Person - Angenrheidiol

 • Profiad helaeth o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ar lefel strategol.
 • Profiad o reoli cyllid a gweithio o fewn cyllidebau ac i amserlen 
 • Profiadol o ddefnyddio meddalwedd Technoleg Gwybodaeth.
 • Profiad o reoli perthnasol, trefnu gwaith yn effeithiol a rheoli amser eich hunan ac eraill. 
 • Profiad o drefnu digwyddiadau a / neu wasanaethau 
 • Profiad o weithio mewn cyd-destun Datblygu Cymunedol a’r trydydd sector yng Nghymru 
 • Profiad o gynllunio ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau  ar gyfer gwahanol grwpiau 
 • Profiad o farchnata
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a’r Saesneg  
 • Sgiliau trefnu, rheoli prosiectau a staff ardderchog 
 • Y gallu i weithio’n annibynnol a  hynny’n hyderus 
 • Y gallu i ymchwilio, cynllunio a threfnu prosiectau newydd.
 • Y gallu i weithredu’n annibynnol gan ddatblygu syniadau heb arolygaeth
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o safon uchel a’r gallu i weithio gyda thrawstoriad eang o bobl ac ar nifer o wahanol lefelau.
 • Sgiliau trefnu amser o safon uchel.
 • Y gallu i arwain, ysbrydoli a gweithio fel rhan o dîm.
 • Y gallu i weinyddu, monitro a gwerthuso prosiectau.
 • Y gallu i gynllunio, gweinyddu a rheoli cyllid sylweddol
 • Y gallu i symud busnes ymlaen drwy adnabod gwelliannau mewn meysydd allweddol i’w datblygu a’u gweithredu’n llwyddiannus.
 • Dealltwriaeth dda o brosesu geiriau, mantolen, bas-data, cyflwyniadau. 
 • Hyderus wrth ddefnyddio’r we, ebost a’r rhwydweithiau Cymdeithasol. 
 • Dealltwriaeth ardderchog o gyd-destun datblygu ac adfywio’r Gymraeg o fewn cymunedau’r De Ddwyrain yn benodol. 
 • Dealltwriaeth o waith y Mentrau Iaith a’r partneriaid sy’n ymwneud â maes hyrwyddo’r Gymraeg 
 • Dealltwriaeth o gefndir polisi Iaith Gymraeg ynghyd â’r wybodaeth am y datblygiadau diweddaraf  ym maes polisi a chynllunio ieithyddol yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 
 • Trwydded Yrru lawn.
 • Parodrwydd i ddilyn unrhyw hyfforddiant perthnasol ac angenrheidiol.
 • Tystiolaeth o lwybr addysg berthnasol

Manyleb Person - Ddymunol 

 • Cymhwyster rheoli neu arwain 

 
 
AMODAU A THELERAU Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru tan Fawrth 31 2020 gyda’r posibiliad o ymestyn y cytundeb yn ddibynnol ar gyllid pellach ar gyfer 2020 / 2021. 
 
Bydd disgwyl i’r sawl a benodir fod yn hyblyg a gweithio’n achlysurol gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.  Caniateir amser i ffwrdd in lieu i gyfateb â hyn. 
 
Cyfrennir at bensiwn y Fenter a thelir 4% o gyfraniad pensiwn gan y Fenter. 
 
Bydd cyfnod prawf o dri mis. 
 
Bydd gwiriad DBS yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.  
 
Cynigir 27 diwrnod o wyliau yn ystod y flwyddyn yn ychwanegol at y gwyliau banc statudol arferol. 
 
Costau teithio yn ôl cyfraddau CThEM 
 
 
Dyddiad Cau: 12 yp, Dydd Llun, Mawrth 30ain  Dull ymgeisio: Ffurflen Gais a llythyr 
Manylion pellach ar gael wrth gysylltu gyda’r Cadeirydd, Elin Maher elin.maher@ntlworld.com