Swydd:
Pwyllgor Cyfalaf - Aelodau Annibynol
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Costau Teithio
Cyfeirnod:
CyngorCelf-Swyddle_1580205610
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales

Aelodau annibynnol - Pwyllgor Cyfalaf

Cyfnod o dair blynedd i ddechrau

Mae'n swydd ddi-dâl ond rydym ni'n talu treuliau rhesymol o ran teithio a chynhaliaeth

Fel arfer mae cyfarfodydd y Pwyllgor yn digwydd ddydd Gwener ac mewn gwahanol leoedd ledled Cymru

Rydym ni'n chwilio am hyd at dri aelod annibynnol i ymuno â'n Pwyllgor Cyfalaf.
Yn benodol hoffwn ni gael ymgeiswyr sydd â hanes llwyddiannus o adnewyddu a datblygu adeiladau cyhoeddus ac â gwybodaeth am Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac arferion gorau o ran gofynion hygyrchedd. Hefyd, yn ddelfrydol, bydd gan unigolion wybodaeth a phrofiad o weithio yn y sectorau cyhoeddus a/neu elusennol ac o waith pwyllgor.

Rydym ni hefyd am gael ymgeiswyr sydd â phrofiad o reoli, sy'n deall sefydliadau yn y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector ac, yn ddelfrydol, sy'n deall darparu gwasanaethau proffesiynol mewn sector sy'n dod â budd i gyhoedd Cymru.

Yn fuddiol hefyd bydd bod â gwybodaeth ymarferol ac uniongyrchol o ddelio â'r her o gynyddu ac ymgorffori ystyriaethau amgylcheddol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 mewn sefydliadau cyhoeddus yn yr hinsawdd bresennol.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i fynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd y pwyllgor a chefnogi nodau, gwerthoedd ac amcanion Cyngor y Celfyddydau sydd yn ei gynllun corfforaethol, Er Budd Pawb. Rydym ni'n gweithio yn Gymraeg a Saesneg ac mae rhuglder ar lafar a'r gallu i ysgrifennu'r Gymraeg yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.

Dyddiad cau: 12:00 hanner dydd ar 10 Chwefror 2020

Rydym ni'n gweithredu polisi recriwtio cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.