Swydd:
Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu)
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£22,147 - £26,715
Cyfeirnod:
9023BR
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Prifygol Caerdydd | Cardiff University

Rhif y swydd: 9023BR

Gynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu)

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu) i gefnogi'r broses o gydlynu a darparu calendr estynedig o ddigwyddiadau newydd sy'n ymwneud â dysgu, addysgu, ymgysylltu â myfyrwyr a phrofiad myfyrwyr ar draws y Brifysgol.  Mae'r swydd hon yn un newydd ac wedi'i lleoli o fewn y Tîm Prosiectau a Gweithgareddau yng Nghanolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg (CESI) Prifysgol Caerdydd, yn allweddol i gyflawni strategaeth Addysg a Myfyrwyr y Ffordd Ymlaen 2018-23.

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu) byddwch yn gweithio'n agos â staff ar draws y Brifysgol i ddylunio a darparu ystod o ddigwyddiadau i hyrwyddo'r gweithgareddau dysgu ac addysgu ardderchog er mwyn cefnogi datblygiad proffesiynol staff academaidd.  Byddwch yn cefnogi Swyddog Ymgyrchoedd Myfyrwyr CESI i gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud ag ymgysylltu â myfyrwyr a phrofiad myfyrwyr. At hynny, byddwch yn gyfrifol am y cyfathrebiadau dyddiol ar gyfer CESI, yn fewnol ac yn allanol.

Byddwch yn gweithio'n gyfannol ar ddatblygu digwyddiadau, o gael gafael ar siaradwyr a gwneud trefniadau i hyrwyddo digwyddiadau, darparu ar y diwrnod a gwerthuso effaith y digwyddiadau. At hynny, byddwch yn cefnogi Rheolwr Prosiectau a Gweithrediadau CESI i gyflawni'r strategaeth cyfathrebu ar gyfer yr adran.

Byddwch yn weinyddwr hynod drefnus ac uchel eich cymhelliant, gyda sgiliau cyfathrebu cryf a phrofiad o drefnu ystod o ddigwyddiadau o fewn eich sefydliad. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, neu os ydych am drefnu galwad ffôn i drafod y rôl yn fanylach, anfonwch ebost at Mary-Kate Lewis,  Rheolwr Prosiectau a Gweithgareddau, gan ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol: 
LewisM38@caerdydd.ac.uk.

Mae'r swydd hon yn un amser llawn am dymor penodol o 2 mlynedd.

Cyflog: £22,417 - £26,715 y flwyddyn (Grade 4)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau, 26 Medi 2019

Dydd Cau: Dydd Iau, 17 Hydref 2019

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd.  Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.