Swydd:
Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£29,716.51
Cyfeirnod:
HKWJJ1406/SG-LB-CC
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Cyfle i weithiwr cyfathrebu corfforaethol proffesiynol profiadol ac egnïol chwarae rhan allweddol mewn tîm cyfathrebu a digidol mewnol prysur.

Mae hon yn rôl newydd a bydd rhaid i chi fod yn gyfforddus yn addasu ac yn ymateb yn gyflym i anghenion y sefydliad a’n partneriaid. Bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar y canlynol:

- Trosi gwybodaeth gymhleth yn naratif gryno, gadarn sy’n procio’r meddwl er mwyn helpu i ddangos manteision chwaraeon i amrywiaeth eang o randdeiliaid.

- Datblygu cynllun cyfathrebu mewnol i rymuso cydweithwyr i ymgorffori strategaeth Chwaraeon Cymru ym mhob maes o’u gwaith.

- Adnabod cyfleoedd i weithio gyda’r cyfryngau i hybu gwaith Chwaraeon Cymru a’n partneriaid.

- Datblygu dull newydd o ymgysylltu â rhanddeiliaid fel bod ein partneriaid yn gallu rhyngweithio â Chwaraeon Cymru mewn ffyrdd mwy amrywiol ac effeithiol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad o ddatblygu amrywiaeth o ddeunydd cyfathrebu corfforaethol sy’n cael ei ddefnyddio ar sianelau amrywiol. Bydd rhaid i chi fod â gallu clir i ddelio â materion y cyfryngau a dealltwriaeth o’r wasg yn y DU a’r cyfryngau darlledu a chymdeithasol – lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a masnach a phrofiad o weithio gyda newyddiadurwyr.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.