Swydd:
Arweinydd Datblygu Technoleg
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£41,488.33 – £44,443.33
Cyfeirnod:
ACACJ2906/SG-LB
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Chwaraeon Cymru | Sport Wales

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

Beth fyddwch yn ei wneud

Bydd y rôl newydd hon yn elfen allweddol o allu Chwaraeon Cymru i gyflawni ei swyddogaeth technoleg yn strategol. Fel cyswllt creiddiol rhwng y Tîm Seilwaith Technoleg a gweddill y sefydliad, byddwch yn gweithio ar draws pob maes busnes er mwyn datblygu datrysiadau arloesol sy’n cynorthwyo gyda thwf sefydliadol, gan ddatblygu diwylliant o gydweithredu a ffocws ar gwsmeriaid yn y gyfarwyddiaeth.

Yn y rôl hon bydd angen i chi ddatblygu dealltwriaeth gadarn o ofynion technoleg yr holl adrannau. Byddwch yn gweithio gyda thimau i adnabod gofynion busnes, datblygu llif gwaith ac awgrymu datrysiadau digidol effeithiol. Yn ystod y gweithredu, byddwch yn cefnogi’r gwaith o gynllunio a gweithredu cynlluniau strategol tymor byr a hir, gan gynnwys adolygu bod y datrysiadau’n bodloni gofynion er mwyn sicrhau bod y sefydliad yn cael y gorau o’i fuddsoddiad mewn technoleg. Byddwch yn gweithio’n agos â’n tîm Cyfathrebu a Digidol er mwyn datblygu a chefnogi trawsnewid digidol y sefydliad.

Gyda chefnogaeth y Tîm Seilwaith Technoleg, byddwch yn arwain ymchwil i gynhyrchion caledwedd a meddalwedd er mwyn cyfiawnhau argymhellion ar gyfer gwelliannau ac yn rheoli ac yn cynorthwyo yn y trafodaethau gyda gwerthwyr, darparwyr contractau allanol a chontractwyr i sicrhau cynhyrchion a gwasanaethau penodol i feddalwedd o gyllideb ddirprwyedig a reolir.

Byddwch yn arwain y broses gwella busnes ar gyfer darparu’r holl brosiectau sy’n cael eu harwain gan TG ac yn rheoli’r gwaith o roi’r gwelliannau hyn ar waith yn llwyddiannus.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chydbwysedd o arbenigedd dechnegol a sgiliau dylanwadu a thrafod rhagorol.

Byddwch yn gallu bodloni’r canlynol:
- sgiliau clir i ddeall gofynion y prosiect, eu trosi yn ofynion technegol, a deall y datrysiadau digidol sydd ar gael;
- wedi gweithio mewn sefydliadau cymhleth sydd ag amrywiaeth o anghenion busnes, a ffafrir defnydd o fethodoleg hyblyg;
- bod yn arbenigwr ar y mathau o ddatrysiadau digidol sydd ar gael ar y farchnad a gallu i ddangos manteision y datrysiadau hyn i eraill ar draws y sefydliad mewn ffordd syml;
- bydd gennych wybodaeth helaeth am Microsoft Office 365 a phrofiad o reoli prosiectau cymhleth, amlddisgyblaethol;
- gallu trosi bwriad strategol yn ddarpariaeth weithredol a meddu ar lefel uchel o sgiliau mewn datblygu achosion busnes;
- gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif, a delio’n effeithiol gyda materion a phroblemau; cymell, annog a herio eich cydweithwyr.