Swydd:
Rheolwr y Gymraeg a Chyfathrebu Mewnol
Lleoliad:
Caerdydd, Merthyr Tudful, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£31,210 - £38,160
Cyfeirnod:
LLC9387
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Awdurdod Cyllid Cymru / Welsh Revenue Authority

Mae hon yn rôl llawn amser. Fodd bynnag, croesewir trefniadau gweithio hyblyg a rhannu swydd a byddant yn cael eu hystyried.

Pan fydd hi’n ddiogel i ni ddychwelyd i'r swyddfa, byddwn yn gweithio rhwng swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Merthyr Tudful a Chaerdydd. Gallai’r rôl hon gael ei lleoli yn y naill swyddfa neu’r llall. Byddwn yn symud i swyddfeydd newydd yn 2022, yn ardal Pontypridd mae’n debyg.

Ynglŷn â’r rôl

Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sydd am ddatblygu eu gyrfa yn y maes Cyfathrebu a'r Gymraeg, i weithio mewn sefydliad bychan, cyfeillgar ac uchelgeisiol. Byddwch yn gallu gwneud defnydd llawn o’ch sgiliau a’ch dychymyg er mwyn creu newid positif a hir ei barhad.

Rydym yn chwilio am Reolwr y Gymraeg a Chyfathrebu Mewnol i fod yn gyfrifol am gynllunio a gweithredu ein cynlluniau cyfathrebu mewnol o ddydd i ddydd, yn ogystal a rheoli ein Strategaeth Gymraeg. Byddwch yn cynnal ac yn diweddaru ein cynlluniau a’n dyddiaduron Cyfathrebu Mewnol ac yn creu cynnwys deniadol er mwyn i’r staff gael y wybodaeth ddiweddaraf am y pethau sy’n bwysig i ni. Byddwch hefyd yn trefnu, yn olrhain ac yn arwain strategaeth, polisiau a gweithdrefnau’r Gymraeg, ac yn cydlynu’r gwaith iaith Gymraeg gan dimau ar draws y sefydliad, gan sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol.

Bydd angen i chi fod yn hyderus yn gweithio mewn amgylchedd lle nad oes llawer o gynsail i ddibynnu arno - a chael eu cyffroi gan y syniad o fod â digon o gyfle i newid, gwella, a chyflawni. Bydd hefyd angen i chi fod â phrofiad neu addysg ym maes Cyfathrebu, a bod â’r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae digon i'w wneud, ac yn aml bydd angen i chi flaenoriaethu er mwyn cefnogi anghenion y tîm a'r sefydliad.

Nodwch: Gan fod angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon, bydd disgwyl i chi gyflwyno’ch datganiad personol yn Gymraeg. Gall eich CV gael ei gyflwyno yn y Gymraeg neu Saesneg.

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais.