Swydd:
Cyfieithydd
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£26,586 - £28,918
Cyfeirnod:
HMRC117229
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HMRC | CThEM

Mae CThEM wedi ymrwymo i greu lle gwych i weithio ar gyfer ein holl gyflogeion; amgylchedd cynhwysol a pharchus sy’n adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu.

 

Rydym eisiau helpu pawb sy’n dewis gweithio i ni i gyflawni eu potensial, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith hyblyg yn ogystal â chymorth er mwyn i chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad i chi yn CThEM.

 

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd â’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon.

 

Mae’r Uned Gymraeg yn rhan o adran ehangach y Prif Swyddog Gwybodaeth a Gwasanaethau Digidol sy’n gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y Llywodraeth. Dyna pam y mae hi’n amser gwych i ymuno â CThEM.

 

Yr hyn sy’n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o’r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â’n gweithlu a’i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cynorthwyo ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

 

Swydd Ddisgrifiad

Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â gweithlu Cymraeg presennol CThEM, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad presennol i arwain wrth gynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf ac wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg i CThEM.

Mae dyletswyddau’r rôl yn cynnwys defnyddio ystod o becynnau meddalwedd cyfredol i gyfieithu dogfennau amrywiol mewn sawl fformat electronig gwahanol, yn ogystal â thrafod a helpu i benderfynu ar derminoleg newydd ac arddull ysgrifenedig. Bydd cyfleoedd rheolaidd hefyd i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau cyfieithu gwahanol. Bydd hyn yn ehangu’ch profiad o reoli cwsmeriaid a’r hyn y maent yn galw amdano, defnyddio meddalwedd cyfieithu, terminoleg cyfieithu, arwain, a sut rydym yn darparu ein gwasanaethau Cymraeg. Byddwch yn dilyn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, strwythuredig, a fydd yn eich helpu i ddatblygu ystod o'r sgiliau hyn.

I helpu gyda hyn, bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, i fod yn flaengar, gan ddangos agwedd bositif a pharodrwydd i ddysgu.

 

Cyfrifoldebau

• Cyfieithu deunydd CThEM – mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf a dyddiadau cau y cytunir arnynt – gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.

• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon.

• Gwneud defnydd llawn a phriodol o’r feddalwedd cof cyfieithu, gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi â chyfieithiadau o safon. Byddwch yn cael hyfforddiant.

• Cynorthwyo wrth ymchwilio i derminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau a’i hamgyffred, gan ddiweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol.

• Chwilio am gyfleoedd i sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian ar gyfer ein cwsmeriaid, a’r Adran, drwy fod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, a drwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.

• Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.

• Cadw gwybodaeth yn ddyddiol am eich perfformiad eich hun i ategu sut yr ydych yn adrodd amdano.

• Rheoli’ch cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a’r system werthuso yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.

• Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy’n cyflawni neu’n rhagori ar ddisgwyliadau’r Adran.

 

Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol

 

Hanfodol

 

• Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).

• Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i’r Gymraeg a’r Saesneg.

• Tystiolaeth o sgiliau cyfieithu i’r Gymraeg a’r Saesneg.

• Hyderus wrth ddefnyddio amrywiol fformatau ac offer digidol, gan gynnwys cywiriadur a geiriadur Cymraeg.

• Sgiliau dadansoddi a sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o’r radd flaenaf, er mwyn delio â chwsmeriaid a phrosiectau’n ymwneud â gwaith cyfieithu.

• Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith a rheoli’ch hun, ynghyd â dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

 

Dymunol

 

• Bod yn aelod (cyfieithu i’r Gymraeg) o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu sefydliad cyfatebol.

• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfieithu.

• Profiad o weithio gyda gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflen, PDF, Word, Excel, Adobe, ar-lein, ar bapur ac ati).

Ieithoedd

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

 

Cliciwch "ymgeisio" i gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon