Swydd:
Ymgynghorydd Recriwtio dan hyfforddiant
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
Yn ddibynnol ar brofiad + Comisiwn
Cyfeirnod:
SWYDDLE110
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Swyddle
Dyddiad Cau:
31-10-2021

Mae Swyddle yn ehangu ac yn chwilio am recriwtiwr dan hyfforddiant i ymuno gyda’r tîm.

 

Mae hwn yn gyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig ac uchelgeisiol sy’n awyddus i ddysgu.

 

Rydym fel cwmni yn angerddol am y Gynmraeg a chodi ymwybyddiaeth am gyfleoedd a buddion gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg

 

Mae gennym draddodiad balch o gyflogi a chynnig cyfloedd datblygu i staff sy’n barod i ddefnyddio eu hysbryd entrepreneuriaid a gweithio yn galed i ddatblygu eu rôl tra'n cael eu cefnogi a'u hannog gan ein tîm proffesiynol, profiadol.

 

Rydym yn cynnig pecyn swydd arbennig sy’n cynnwys cyflog, cyfle i ennill Comisiwn a hyfforddiant o safon

 

Mae Swyddle yn gwmni sy’n annog a chefnogi eu staff i ddatblygu cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

 

Does dim angen profiad blaenorol yn y maes gan y byddwn yn cynnig hyfforddiant, ond byddai cefndir mewn gwerthu, gofal cwsmer neu waith cyfrifiadurol o fantais.

 

Y swydd

 

Pwrpas swydd Ymgynghorydd Recriwtio ydy canfod gweithwyr proffesiynol cymwys ar gyfer y swyddi y mae’n cleientiaid am ei llenwi.

 

Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i chi fod yn rhan o’r broses hysbysebu swyddi, gallu darganfod ymgeiswyr drwy ymchwilio basdata arbenigol, sgrinio CVs, cysylltu yn uniongyrchol gydag ymgeiswyr a threfnu cyfweliadau, ymhlith pethau eraill.

 

Byddwn hefyd yn disgwyl yn y pendraw i’r ymgeisydd ryngweithio’n broffesiynol gyda’n cleientiaid a darpar gleientiaid a gwneud peth gwaith gwerthu gwasanaethau.

 

Mae hon yn rôl sy’n cynnig llawer o foddhad drwy gynorthwyo unigolion a chwmnïau ddatblygu a chynorthwyo’r farchnad waith cyfrwng Cymraeg i ffynnu.

 

Manylion Person

 

Byddwch angen bod yn

-Berson cydwybodol, penderfynol, brwdfrydig, a hyderus.

-Barod I weithio tuag at a bwrw targedau

-Barod i ddysgu

-Gallu cyfathrebu yn dda ac yn a hapus i gyfathrebu wyneb i wyneb, dros y ffon ac ar-lein

- Gallu meithrin perthynas ac ennyn parch

-Gallu dangos mentergarwch

-Meddu ar sgiliau a gwybodaeth am TG

 

Dylid danfon CV at swyddle@post.cymru