Swydd:
Rheolwr Tai â Chymorth
Lleoliad:
Bangor
Cyflog:
Cyflog o £27,793
Cyfeirnod:
5696
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Tai Gogledd Cymru

Rheolwr Tai â Chymorth (Pobl agored i niwed / Iechyd Meddwl / Camddefnyddio Sylweddau)

Contract cyfnod penodol tan fis Mawrth 2023

Os ydych yn rheolwr pobl profiadol gyda chefndir o ddarparu gwasanaethau tai neu wasanaethau cymorth cymunedol tebyg, mae hwn yn gyfle gwych i chi ymuno â’n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol. Byddwch yn elwa o'n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu'n gyflym, mae ein gweledigaeth a'n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni'n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i'n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Rheolwr Tai â Chymorth

Yn gyfrifol i’r Pennaeth Tai â Chymorth, byddwch yn gyfrifol am:

 • Rheoli gwasanaeth rheoli tai a chymorth o ansawdd uchel wedi’i gynllunio’n unigol i bob defnyddiwr gwasanaeth yn Hostel Digartref Santes Fair ym Mangor
 • Recriwtio, rheoli, ac ysgogi'r tîm
 • Cynnal diogelwch gweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth
 • Rheoli cyllidebau a gwariant sy'n gysylltiedig â'r cynlluniau a sicrhau bod targedau perfformiad yn cael eu cyflawni

Y Pecyn

 • Cyflog o £27,793
 • Contract penodol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb i 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen) yn gweithio yn Hostel Santes Fair ym Mangor
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Rheolwr Tai â Chymorth

 • Profiad o gyflenwi gwasanaethau tai, cymunedol neu wasanaethau cymorth tebyg
 • Profiad o reoli pobl, gan gynnwys recriwtio a rheoli materion perfformiad
 • Gwybodaeth o'r anghenion cymorth o phobl sy'n agored i niwed
 • Gwybodaeth am Ddeddf Tai (Cymru) a deddfwriaeth ddigartrefedd gysylltiedig
 • Naill ai’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg, neu wedi ymrwymo i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg (gyda’n cefnogaeth ni)
 • Gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Sgiliau cyfathrebu llafar a ysgrifenedig rhagorol
 • Trwydded yrru llawn a cherbyd ar gael at ddibenion y gwaith - treuliau llawn wedi'u talu

Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS lefel uwch.

Bydd y rhestr fer ar gyfer y rôl hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru.

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Rheolwr Tai â Chymorth hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.