Swydd:
Is-deitlydd
Lleoliad:
Merthyr Tudful
Cyflog:
I'w drafod
Cyfeirnod:
RB1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Red Bee Media

Ganed Red Bee yn y cyfryngau ac am y 15+ mlynedd diwethaf rydym wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i ddatblygiad y diwydiant cyfryngau byd-eang, gan rymuso brandiau cyfryngau cryfaf y byd, darlledwyr a pherchnogion cynnwys i gysylltu ar unwaith â chynulleidfaoedd unrhyw le ar unrhyw adeg. Mae ein partneriaid yn cynnwys BBC, S4C, Channel 4, ITV, Canal+, ExtremeE, TV5MONDE a llawer o rai eraill.

 

Rydym yn gwmni byd-eang, yn gweithio ar draws ffiniau mewn 175 o wledydd, yn cynnig diwylliant amrywiol sy'n cael ei yrru gan berfformiad ac amgylchedd arloesol a deniadol lle mae gweithwyr yn gwella eu potensial bob dydd. Mae ein gweithwyr yn byw ein gweledigaeth, gwerthoedd craidd ac egwyddorion arweiniol.

 

Y cyfle hwn

Mae isdeitlwyr yn darparu is-deitlau byw ac wedi’u recordio ymlaen llaw ar gyfer ystod eang o allbwn teledu mewn ffordd sy’n cyfleu bwriadau a gwybodaeth y gwreiddiol i wylwyr sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.

 

Cynhyrchir isdeitlau byw yn bennaf gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais gyda phroses a elwir yn ail-siarad. Yn ogystal ag ailadrodd geiriau, mae isdeitlwyr yn siarad atalnodi a gorchmynion eraill. Mae allbwn isdeitlo byw Red Bee Media yn cynnwys newyddion cenedlaethol a rhanbarthol, chwaraeon byw a digwyddiadau proffil uchel fel Wimbledon a’r Eisteddfod.

 

Mae is-deitlau wedi'u recordio ymlaen llaw yn cynnwys codau amser i sicrhau bod isdeitlau'n cyfateb i'r trac sain, ac yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio amrywiaeth o brosesau. Yn ogystal â'r geiriau eu hunain, mae angen i isdeitlwyr ffeiliau ystyried ffactorau megis cyflymder darllen, labeli disgrifiadol a'r ffordd orau o gyfleu blas a theimlad rhaglen.

 

Mae Gwasanaethau Mynediad yn gweithredu yn yr amgylchedd darlledu, gan ddarparu gwasanaeth 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Rhaid i is-deitlwyr fod yn barod ac yn gallu gweithio ar batrwm sifft cylchdro sy'n cwmpasu ystod o sifftiau.

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud

• Cynhyrchu is-deitlau o ansawdd uchel ar gyfer ystod eang o raglenni gan gynnwys newyddion a materion cyfoes, chwaraeon byw, rhaglenni dogfen, digwyddiadau cerddoriaeth, rhaglenni plant, dramâu a sebonau.

• Golygu testun ysgrifenedig neu drac sain yn isdeitlau clir, hawdd eu darllen sy'n cadw synnwyr a blas llawn y rhaglen.

• Prawfddarllen, adolygu a chywiro gwaith eich hun yn ogystal â thestun a sgriptiau a grëwyd gan eraill i sicrhau cywirdeb 100%.

 

Byddwch yn dod â:

• Safon ardderchog o Saesneg ysgrifenedig, gan gynnwys sillafu gramadeg a sylw manwl i fanylion. Dealldwriaeth cryf o’r Gymraeg.

• Profiad o ddefnyddio sgiliau prawfddarllen a golygu

• Llais siarad clir a hyderus.

• Yn gallu bod yn ddigynnwrf, meddwl yn gyflym a gwneud penderfyniadau golygyddol da o fewn amgylchedd anrhagweladwy a dan bwysau teledu byw.

• Dealltwriaeth o'r anawsterau y mae pobl â nam ar eu clyw yn eu hwynebu wrth wylio'r teledu.

• Diddordeb mewn, a gwybodaeth eang am, ystod eang iawn o allbwn teledu, ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau parhaus yn y diwydiant darlledu.

 

Pam ymuno â Red Bee?

Yn Red Bee byddwch yn ymuno â thîm rhyngwladol, gan gydweithio i ddarparu profiadau cyfryngol rhagorol trwy atebion a gwasanaethau blaengar. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr sy'n rhannu angerdd am y cyfryngau ac ymdeimlad clir o onestrwydd yn y gweithle. Yn eich dydd i ddydd, cewch gyfle i weithio gyda rhai o gwmnïau cyfryngau mwyaf a mwyaf arloesol y byd, gan ddefnyddio technolegau a systemau cyfryngau blaenllaw i ddarparu ein gwasanaethau. Yma gallwch ddod â'ch doniau, sgiliau a safbwyntiau unigryw i'r bwrdd a chydweithio mewn amgylchedd meddwl agored a chynhwysol.

 

Mewngofnodwch am fanylion pellach ac i ymgeisio