Swydd:
Uwch-syrfëwr Rheoli Adnoddau
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
£57,006 - £60,708
Cyfeirnod:
6948
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
25-07-2024

Rydym yn chwilio am Uwch-syrfëwr/Rheolwr Adnoddau i ymuno â’n tîm Rheoli Ystadau ac Adnoddau yn Heddlu Gwent. Bydd gofyn i chi ddarparu arweinyddiaeth dechnegol arbenigol er mwyn rheoli ein portffolio eiddo amrywiol yn effeithiol ac effeithlon. Fel ein Huwch-syrfëwr/Rheolwr Adnoddau bydd gofyn i chi oruchwylio gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio, prosiectau gwaith cyfalaf llai, gwaith moderneiddio’r gweithlu a rheoli adnoddau o’i ddechrau i’w gyflawniad.

Rydym wedi pennu targedau uchelgeisiol er mwyn uwchraddio, moderneiddio a manteisio i’r eithaf ar ein safleoedd gwaith a’n hystâd a byddwch yn chwarae rhan ganolog yn cyflawni’r uchelgais hon a chyflawni cynaliadwyedd o ran seilwaith adeiledig.

 

Prif gyfrifoldebau

Rheoli gwaith cynnal a chadw, gwaith cyfalaf llai a rheoli adnoddau portffolio ystâd sy’n cynnwys mathau amrywiol o safleoedd fel gorsafoedd, dalfeydd, canolfannau hyfforddi ac adnoddau arbenigol fel ein hunedau ceffylau a chŵn, gan sicrhau bod strwythur, adeiladwaith a seilwaith yn cael eu cynnal, eu gwella a’u bod yn cydymffurfio.

Darparu arbenigedd ac arweiniad o ran cynnal arolwg o adeiladau, rheoli cyfleusterau a gwaith technegol ehangach rheoli ystadau, gan ddefnyddio arfer gorau yn y maes.

Gweithio mewn tîm amlddisgybledig i gyflawni prosiectau cymhleth gyda sawl rhanddeiliad sy’n gwneud ein hadeiladau’n llefydd gwych i weithio ynddynt.

Cefnogi cydweithwyr gweithredol i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithlon yn ogystal â sefydliadau partner (gwasanaeth tân ac ambiwlans) trwy waith rheoli adnoddau o’r safon uchaf.

Arwain prosiectau cynnal a chadw a phrosiectau gwaith cyfalaf llai ochr yn ochr â’n tîm rheoli prosiectau i sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwblhau ar amser ac o fewn cyllideb

Dirprwyo ar gyfer y Pennaeth Ystadau ac Adnoddau.

 

Sgiliau a chymwysterau:

Aelod siartredig o RICS, CIOB neu gyfatebol a phrofiad helaeth ar ôl cymhwyso.

Dealltwriaeth arbenigol o egwyddorion rheoli ystadau/eiddo, rheoli cyllideb a medrus iawn yn cynllunio a rheoli prosiectau adeiladu.

Dealltwriaeth arbenigol o egwyddorion rheoli adnoddau gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, glanhau, tir, arlwyo, diogelwch a chynnal a chadw.

Canolbwyntio ar ganlyniadau o ran rheoli adnoddau, ffactorau sy’n cyfyngu ar ddylunio ac eiddo a phroblemau o ran prosiectau a busnes.

Sgiliau cyfathrebu ardderchog gyda’r gallu i gysylltu’n effeithiol gyda rhanddeiliaid allweddol ar bob lefel.

Gweithio’n dda dan bwysau, gan ddangos y gallu a’r dyhead i fynd yr ‘ail filltir’.

Profiad o ddefnyddio systemau diwydiant pwrpasol fel BMS .

Nid yn unig bydd y cyfle hwn yn rhoi amrywiaeth helaeth i chi o ran y gwahanol fathau o adeiladau yn ein portffolio, bydd hefyd yn gyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau ac arbenigedd mewn amgylchedd unigryw a chyfrannu at sut rydym yn plismona a gwasanaethu ein cymunedau.

Os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd a rhywbeth gwahanol i unrhyw beth rydych wedi ei wneud o’r blaen, ystyriwch Heddlu Gwent, y lle delfrydol i barhau eich gyrfa, gwneud gwahaniaeth a bod yn rhan o’n siwrnai i fod yn heddlu rhagorol.

 

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian, Clare a Rima - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.