Swydd:
Uwch Swyddog Denu Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg)
Lleoliad:
Pontypridd
Cyflog:
£36,382 - £42,149
Cyfeirnod:
86590202/8
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Prifysgol De Cymru | University of South Wales
Dyddiad Cau:
29-11-2021

Dymuna'r Tîm Denu Myfyrwyr hynod lwyddiannus o fewn yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr benodi Uwch Swyddog Denu Myfyrwyr (Cyfrwng Cymraeg) i arwain a chyflwyno ei weithgarwch a chyfathrebiadau cyfrwng Cymraeg ag ysgolion a cholegau, a gweithgarwch a chyfathrebiadau ag ysgolion a cholegau ar gyfer un o Gyfadrannau'r Brifysgol. Elfen allweddol o'r rôl hon bydd cynnal a datblygu perthnasoedd allweddol gyda budd-ddeiliaid mewnol ac allanol (megis cysylltiadau ysgolion a cholegau) ac i ddatblygu a chyflwyno strategaeth ar gyfer gweithgarwch a chyfathrebiadau'r Gyfadran ag ysgolion a cholegau. Dan arweiniad Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr y DU, bydd y rôl yn cynnwys gwneud cyflwyniadau i gynulleidfaoedd mawr o fyfyrwyr, rhieni ac athrawon, yn ogystal â threfnu digwyddiadau a gweithgareddau allgymorth ar gyfer myfyrwyr ysgol/coleg i roi blas ar fywyd ac astudio yn PDC. Mae hwn yn gyfle cyffrous i gyfathrebwr anhygoel, sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg, Prifysgol De Cymru a denu myfyrwyr i astudio yma. Bydd deiliad y swydd wedi'i leoli mewn tîm deinamig sy'n symud yn gyflym a bydd y rôl yn cynnwys gweithio ar draws amrediad o swyddogaethau marchnata, yn ogystal â chyfrifoldebau rheoli. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu a rhyngbersonol ardderchog, y gallu i arloesi a meithrin partneriaethau, profiad o gyflwyno gweithgareddau i bobl ifanc, hyblygrwydd a diwydrwydd.

 

Mae'r swydd wedi'i leoli ar Gampws Pontypridd Prifysgol De Cymru, er bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio gartref ac o gampysau eraill y Brifysgol yn ôl yr angen. Nodwch fod y gallu i gyfathrebu ar bob lefel trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Nodwch fod llawer o deithio yn rhan o'r rôl hon, ac y bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio ar benwythnosau a gyda'r nos.

 

Mae hon yn swydd amser llawn, cyfnod penodol am 1 flwyddyn am gyfnod mamolaeth.

 

Os ydych chi'n ymgeisydd llwyddiannus a'r swydd hon fydd eich rôl gwasanaethau proffesiynol gyntaf yn y Brifysgol (neu os ydych chi'n cael eich cyflogi ar hyn o bryd gan PSS Ltd), byddwch chi'n cael eich cyflogi gan Professional and Support Services Limited, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Brifysgol De Cymru, sy'n darparu gwasanaethau i'r Brifysgol a'r Colegau. Os ydych chi'n ymgeisydd gwasanaethau proffesiynol mewnol, byddwch chi'n parhau i gael eich cyflogi gan Brifysgol De Cymru.

Mewngofnoadwch am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais.