Swydd:
Ymchwilydd
Lleoliad:
Llanelli
Cyflog:
Yn ddibynnol ar brofiad
Cyfeirnod:
POL8783
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Tinopolis
Dyddiad Cau:
24-10-2021

Ry’n ni’n chwilio am ymchwilydd cynnwys creadigol i ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da. Bydd y person llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dim brwdfrydig ac uchelgeisiol ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Mae'n gyfle cyffrous i greu cynnwys blaengar gwreiddiol ar gyfer rhaglenni a chyfresi aml lwyfan i S4C. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb amlwg yn y diwydiannau creadigol gyda gwybodaeth ac adnabyddiaeth dda o Gymru a’i phobl a’r gallu i greu cynnwys apelgar.

Y prif ddyletswyddau fydd dod o hyd i straeon gwreiddiol poblogaidd ar gyfer Heno a Prynhawn Da, straeon adloniannol fydd yn creu sgwrs ar bob llwyfan darlledu. Byddwch yn paratoi eitemau stiwdio a phecynnau wedi’u ffilmio ar leoliad ac yn dilyn eitemau o’r syniad i’r sgrîn.

Bydd profiad “self-shoot” yn fantais. Os yn ddi-brofiad, bydd parodrwydd i hyfforddi i ddefnyddio camera bach yn ofynnol. Cynigir hyfforddiant os bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ddi-brofiad.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.

Rydym yn gwmni sy’n awyddus i adlewyrchu’r cymunedau ry’ ni’n gwasanaethu ac yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Lleoliad: Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

Cyflog: yn ddibynnol ar brofiad

Oriau gwaith: cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV. Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais. 

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis: Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/