Swydd:
Rheolwr Polisi Rheoleiddio
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£39,310 - £47,000
Cyfeirnod:
HKYTB0904/SG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales
Dyddiad Cau:
19-04-2021

 

Rheolwr Polisi Rheoleiddio

Casnewydd

 

Amdanom ni

 

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Reolwr Polisi Rheoleiddio i ymuno â ni ar gontract 18 mis.

 

Mae'r rôl hon yn rhan o'n tîm Polisi Rheoleiddio, sy'n gyfrifol am yr holl ddulliau rheoleiddio, gan gynnwys ein Fframwaith a'n Dull Rheoleiddio, sy'n nodi sut yr ydym yn anelu at reoleiddio cymwysterau yng Nghymru.

 

Y Buddion

 

- Cyflog o £ 39,310 - £ 47,000 y flwyddyn

- Gweithio hyblyg

- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil

- 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ’cau swyddfa adeg y Nadolig

 

Y Rôl

 

Fel Rheolwr Polisi Rheoleiddio, byddwch yn datblygu dulliau polisi rheoleiddio newydd, yn ogystal ag adolygu a diwygio'r rhai sy'n bodoli eisoes.

 

Byddwch yn cefnogi ystod o brosiectau, megis diweddaru ein Fframwaith a'n Dull Rheoleiddio a darparu atebion polisi i ystod o raglenni diwygio cymwysterau.

 

Bydd rhai o'ch dyletswyddau'n cynnwys:

 

- Drafftio dogfennau polisi rheoleiddio gan gynnwys amodau, meini prawf, gweithdrefnau a pholisïau

- Cynnal asesiadau effaith

- Creu arweiniad i gefnogi cyrff dyfarnu

- Paratoi a chyflwyno papurau i bwyllgorau gyda'r nod o sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer polisïau a dulliau polisi rheoleiddio

 

Amdanat ti

 

I ymuno â ni fel Rheolwr Polisi Rheoleiddio, bydd angen i chi:

 

- Profiad o weithio mewn sector perthnasol

- Profiad blaenorol o fabwysiadu dull strwythuredig, effeithlon ac effeithiol o reoli prosiectau

- Gwybodaeth dda o'r system addysg a chymwysterau

- Dealltwriaeth dda o egwyddorion rheoleiddio ac arfer gorau

- Gwybodaeth dda o egwyddorion datblygu, gweithredu ac adolygu polisi cyhoeddus

 

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Polisi, Cynghorydd Polisi, Cynghorydd Rheoleiddio, Rheolwr Polisi Rheoleiddio a Chydymffurfiaeth, Rheolwr Polisi Cymwysterau, neu Reolwr Polisi Rheoleiddio Addysg.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 9fed Ebrill 2021. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys rhan amser, rhannu swyddi ac secondiadau, mewn cyfweliad.

 

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos