Swydd:
Swyddog Cofrestru
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£28,245 - £32,141 y flwyddyn
Cyfeirnod:
CGA 7 2024
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor y Gweithlu Addysg | Education Workforce Council
Dyddiad Cau:
23-06-2024

Teitl y Swydd:    Swyddog Cofrestru

Gradd:    Swyddog Gweithredol

Yn adrodd i:    Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru

Yn gyfrifol am:    Ddim yn berthnasol

Lleoliad:    Caerdydd

Contract:    Parhaol, llawn amser (37 awr yr wythnos)

 

Pwrpas y Swydd:

Ac yntau’n adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo â darparu gwasanaethau Cymwysterau a Chofrestru dwyieithog y CGA i ymarferwyr addysg, ymarferwyr dan hyfforddiant, cyflogwyr ac eraill yng Nghymru.

 

 

Cyfrifoldebau:

Bydd y Swyddog Cofrestru, gan weithio’n rhan o dîm dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, yn:

 • Chwarae rhan allweddol wrth gyflawni gwaith cofrestru CGA, gan gynnwys cynnal a chadw’r Gofrestr o Ymarferwyr Addysg, cofrestru ymarferwyr addysg trwy gasglu ffioedd cofrestru blynyddol yn ogystal â chofrestru ymgeiswyr newydd trwy gydol y flwyddyn;
 • Chwarae rhan yn penderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr i gofrestru gyda CGA yn flynyddol;
 • Casglu a chynnwys data gan ymarferwyr, cyflogwyr ac eraill yng Nghymru ar gronfa ddata’r Gofrestr o Ymarferwyr Addysg yn barhaus;
 • Cynorthwyo â gweinyddu’r gwaith o ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig i ymarferwyr dan hyfforddiant ac eraill, gan gynnwys casglu canlyniadau cyrsiau oddi wrth Sefydliadau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, cyhoeddi tystysgrifau ac ystyried ceisiadau am Statws Athro Cymwysedig;
 • Cynorthwyo â gwaith CGA yn gysylltiedig â Sefydlu statudol i ymarferwyr newydd gymhwyso yng Nghymru, gan gynnwys casglu canlyniadau gan Gyrff Priodol a chyhoeddi tystysgrifau;
 • Darparu gwasanaeth ymholi dwyieithog proffesiynol a chyfleuster desg gymorth i ymarferwyr a chyflogwyr ynghylch materion cofrestru a chymwysterau; a gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ag ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a sefydliadau allanol eraill mewn perthynas â materion yn ymwneud â chofrestru a chymwysterau;
 • Darparu adroddiadau rheolaidd ac ystadegau perfformiad at ddibenion uwch reolwyr;
 • Datblygu gweithdrefnau adrodd safonol ac ad hoc gan ddefnyddio’r feddalwedd sydd ar
 • gael a pharatoi systemau awtomataidd i wirio cofnodion, fel bo’r angen;
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys deddfwriaeth y
 • Gymraeg, Cydraddoldeb a’r Rheoliadau ar Ddiogelu Data; ac
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn unol â chyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Rheoleiddio neu'r Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, sy'n gymesur â'r swydd a'r radd.