Swydd:
Nyrs Iechyd Meddwl (Rhan Amser)
Lleoliad:
Gwent
Cyflog:
£40,005 - £43,098
Cyfeirnod:
20240608GP
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
20-06-2024

Disgrifiad Hysbysiad Swydd

 

Staff mewnol - swydd ar secondiad am hyd at 10 mis (cyfnod mamolaeth) neu Allanol - Contract Tymor Penodol am hyd at 10 mis.

 

Mae cyfle cyffrous ar gael i Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig (RMN) ymuno â'r Tîm Iechyd Galwedigaethol i roi cymorth a chyngor i'r tîm clinigol, swyddogion a staff mewn perthynas â materion iechyd meddwl.

 

Bydd gofyn i'r ymgeisydd addas arwain y tîm ar faterion iechyd meddwl, cadw mewn cysylltiad â staff a rheolwyr, brysbennu atgyfeiriadau rheolwyr a chynnal ymgynghoriadau rheoli achos.

 

Bydd angen arwain ar waith monitro seicolegol a chadw mewn cysylltiad ag asiantaethau allanol ble y bo'n briodol.

 

Mae gwybodaeth dda am therapi gwybyddol ymddygiadol yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.

 

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

 

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

 

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

 

Nid yw swyddogion heddlu sy’n gwasanaethu yn gymwys i ymgeisio ar gyfer swyddi gwag mewnol staff yr heddlu.

 

Y buddion rydym yn eu cynnig  

 

Yma yn Heddlu Gwent, rydym yn gwerthfawrogi ein gweithwyr, ac rydym yn rhoi digonedd o gefnogaeth a hyfforddiant i sicrhau eich bod yn rhagori yn eich swydd. Rydym hefyd yn cynnig buddion fel y rhai canlynol:

 • Hawl i wyliau blynyddol hael sy’n codi i naill ai 29 neu 30 diwrnod yn dibynnu ar raddfa, yn ogystal ag wyth gŵyl banc
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr ac amrywiaeth o raglenni cefnogi lles
 • Mynediad am ddim i gampfeydd yn ein safleoedd
 • Gostyngiadau gan nifer o fanwerthwyr trwy’r cynllun Blue Light a Cherdyn Vectis
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Gweithio Hybrid/Ystwyth (yn dibynnu ar y swydd)
 • Cyfleoedd i weithio’n hyblyg
 • Cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
 • Amrywiaeth o rwydweithiau cefnogi     
 • Hawl i wyliau mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu hael    
 • Darpariaethau tâl salwch hael   
 • Opsiwn i ymaelodi ag UNSAIN, yr undeb gwasanaethau cyhoeddus

 

Er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth plismona rhagorol i bawb, mae angen pobl o bob cefndir arnom ni, gydag amrywiaeth o brofiadau proffesiynol a phrofiadau bywyd, fel ein bod yn cynrychioli ein cymunedau go iawn.

 

Mae gan Heddlu Gwent raglen gymorth gweithredu cadarnhaol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch Brian a Clare: positive.action@gwent.police.uk neu ewch i’n tudalen gweithredu cadarnhaol yma: Gweithredu Cadarnhaol | Heddlu Gwent

 

Rydym yn falch i fod yn wasanaeth plismona sy’n siarad Cymraeg ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â sgiliau Cymraeg.