Swydd:
Swyddog Cymwysterau
Lleoliad:
Casnewydd, Cymru
Cyflog:
Cyflog o £32,460 - £39,690 y flwyddyn
Cyfeirnod:
KBAUP3001/KP
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Qualifications Wales / Cymwysterau Cymru
Dyddiad Cau:
30-01-2023

Swyddog Cymwysterau
Casnewydd, Cymru (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am ddau Swyddog Cymwysterau i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser. Rydym yn falch o glywed gan y rhai sy’n chwilio am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhannu swydd a rhan-amser, a byddwn yn edrych i drafod hyn yn y cyfweliad.

Y Manteision

- Cyflog o £32,460 - £39,690 y flwyddyn
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (a gwyliau cyhoeddus a chau swyddfeydd dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn hynod drefnus sydd â phrofiad o reoli prosiectau gamu i rôl hanfodol gyda’n sefydliad annibynnol.

Y Rôl

Fel Swyddog Cymwysterau, byddwch yn sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr yn effeithiol.

Byddwch yn cefnogi amrywiaeth o waith reoli prosiectau trwy gynllunio a threfnu gwaith, drwy helpu i lunio barnau a llywio penderfyniadau. Byddwch hefyd yn cefnogi y gwaith o ddarparu adborth i gyrff dyfarnu. Wrth ymgysylltu â chynghorwyr a rhanddeiliaid arbenigol, bydd angen i chi greu adroddiadau, cymryd nodiadau a chadw cofnodion.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Cynnal adolygiadau o gyrff dyfarnu, cymwysterau, prosesau, systemau a dogfennau
- Cyfrannu at reoli contractau gydag arbenigwyr allanol a darparwyr eraill
- Cefnogi prosiectau trawsbynciol
- Cyfrannu at raglenni adolygu, monitro a chydymffurfio

Amdanoch Chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cymwysterau, bydd angen:

- Profiad o weithio o fewn amgylchedd rheoli prosiect neu raglen strwythuredig ac effeithiol
- Profiad o adolygu gwybodaeth yn erbyn meini prawf i lunio barn
- Profiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn cyd-destun ffurfiol
- Dealltwriaeth o dechnegau rheoli prosiect
- Y gallu i ddrafftio adroddiadau clir a chryno
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 30 Ionawr 2023.

Cynhelir cyfweliadau ar-lein neu yn ein swyddfa yn ystod yr wythnosau sy’n dechrau ar y 6ed a’r 13eg Chwefror 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Prosiect Cynorthwyol, Swyddog Prosiect, Swyddog Perfformiad, neu Swyddog Sicrhau Ansawdd.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel Swyddog Cymwysterau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.