Swydd:
Hyfforddwr Gweithredol
Lleoliad:
Pontypool
Cyflog:
£29,793 - £31,725
Cyfeirnod:
1889
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HEDDLU GWENT
Dyddiad Cau:
12-08-2021

Hyfforddi ac asesu swyddogion Heddlu Gwent o ran y sgiliau gweithredol craidd canlynol  - Taser, Diogelwch Swyddogion (OST), Cymorth Cyntaf, Uned Amddiffyn y Cyhoedd (PSU), Dulliau Mynediad (MOE), Cemegol, Biolegol, Ymbelydrol, Niwclear (CBRN) a Symud Protestwyr. O fewn y meysydd sgiliau uchod, defnyddio a hwyluso cyfarpar perthnasol fel rhan o'u dyletswyddau, yn unol ag Arfer Proffesiynol Awdurdodedig y Coleg Plismona mewn Hyfforddi ac Asesu.

 

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

 

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

 

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

 

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian a Clare - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.